Uttala Allâhs namn och ät

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (2829)

2829 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd berättade för oss…:

Också al-Qa´nabî berättade för oss: Min fader berättade för oss…:

Också al-Qa´nabî berättade för oss: Mâlik berättade för oss…:

Också Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Sulaymân bin Hayyân och Muhâdhir berättade för oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från ´Â’ishah som berättade att de sade:

”Allâhs sändebud! Vi är ett folk som nyligen lämnat den förislamiska tiden. De hämtar med sig kött som vi inte vet huruvida det har slaktats i Allâhs namn eller inte. Ska vi äta av det?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Uttala Allâhs namn och ät.”1

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2829).