´Uthmâns åsikt är bättre än vår

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 281-282

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse.”1

Vissa säger att fredagsbönens första bönekall är innovation eftersom det inte fanns på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid och att handlingen föreskrevs av ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh). Visst, men är ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) föreskrift värdelös eller ska den tillämpas så länge den inte kolliderar med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah?

Självklart gick ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) inte emot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han introducerade det första bönekallet, ty anledningen bakom det bönekallet fanns inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. På profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid var Madinah en liten stad och allting var närliggande. Det behövdes nämligen inget första bönekall. På ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) tid hade staden vuxit till sig och befolkningsantalet stigit. Vissa människor hade blivit någorlunda slapphänta varför det uppstod ett behov av ett bönekall innan det bönekall i vars anslutning imamen kommer. Det ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) gjorde här var rätt och överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah då han lät både Bilâl och Ibn Umm Maktûm (radhiya Allâhu ´anhumâ) kalla i Ramadhân. Bilâl kallade innan gryningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde att det bönekallet var ämnat för att människorna skulle vakna och frukostera innan fastan, inte för att gryningen hade infallit. På samma sätt lade ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) dit ett första bönekall för att avlägsna människor skulle göra sig redo. Alltså är det bönekallet Sunnah ur två synvinklar:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att kaliferna följs. ´Uthmâns åsikt är trots allt bättre än vår åsikt.

2 – Handingen har en grund i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).