Utförd pelare innan imam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/146-147)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´, res er upp när han reser sig upp och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Enligt hadîthen är det förbjudet att gå ned i Rukû´ innan imamen. Beviset är:

Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´…”

Den som går ned innan imamen följer inte honom. Med det sagt är det förbjudet att gå ned i Rukû´ innan imamen. Den som gör det vetande och avsiktligt har annullerat sin bön. Därtill spelar det ingen roll huruvida den ledde avslutar sin pelare innan imamen eller bara hinner fram till pelaren innan imamen. Vissa lärde menar att bönen förblir giltig om man bara hinner gå ned i Rukû´ innan imamen, men inte om man går upp för Rukû´ innan imamen. Dock anser även de att handlingen är förbjuden i alla fall. Däremot är den korrekta åsikten att bönen är ogiltig. Ty den generella principen säger: ”Förbjuden handling i dyrkan annullerar dyrkan.” Därför annullerar tal i bön bönen, ty det är förbjudet att tala under bönens gång.

1Muslim (412).