Utebliven Takfîr pga. okunnighet

Den som hädar frivilligt, även om det är på skoj, efter att ha varit muslim är en avfälling. Exempel på det är att han sätter någon vid Allâhs (ta´âlâ) sida, förnekar någon av Hans egenskaper – som enligt författaren till ”al-Fusûl” det råder samstämmighet om – någon av Hans skrifter, något av Hans sändebud, förtalar Honom eller hans sändebud eller hävdar profetskap. Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

”Eller om han hatar Hans sändebud eller något som han enligt samstämmigheten har förkunnat,  låter bli att fördöma det orätta med sitt hjärta, förnekar någon uppenbar dom som det råder samstämmighet om som de fem bönerna, spritförbud och liknande, eller tvivlar på det samtidigt som han inte tillhör den typen som är okunnig om det.”

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

”Därför gjorde inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Takfîr på personen som tvivlade på Allâhs förmåga och sin återuppståndelse i och med att man inte kan göra det innan man får reda på budskapet. Ett annat bevis är ´Â’ishahs ord: ”Allâhs sändebud! Vet Allâh allt det som människorna döljer?” Han sade: ”Ja.”

Författaren till ”al-Funûn” tolkade den första rapporteringen som att han inte hade fått reda på kallet. En annan åsikt förklarar det som att han inte tänkte klart.