Utdragen återbetalning av skuld

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 122

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den rikes utdragna återbetalning är orättvis. Om någon av er hänvisas till en förmögen person ska han göra det.”1

Denna hadîth bevisar både att man ska återbetala lån på ett bra sätt och be om återbetalning av lån på ett bra sätt samt att den förbjuder att någotdera sköts på ett dåligt sätt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den rikes utdragna återbetalning är orättvis.”

Det vill säga att det är orättvist att skjuta upp på en obligatorisk plikt på grund av den obligatoriska rättvisa som uteblir i sådant fall. Den förmögne ska se till att omedelbart betala tillbaka sin skuld så att inte långivaren blir nödgad att vädja, tjata eller klaga gällande sitt lån. Den som klarar av att betala tillbaka sitt lån men inte gör det är orättvis. Den rike i hadîthen åsyftar den person som har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka sitt lån. Det betyder indirekt att den som har det svårt ställt får lov att skjuta upp på återbetalningen. Faktum är att Allâh har ålagt långivaren att ge en sådan låntagare anstånd till dess han med lätthet kan betala.

1al-Bukhârî (2278), Muslim (1564), at-Tirmidhî (1308), an-Nasâ’î (4688), Abû Dâwûd (3345), Ibn Mâdjah (2403) och Ahmad (7291).