Utan handlingar upphör tron

´Allâmah och Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) delade in handlingarna i två kategorier:

1 – Handlingar som krävs för att tron skall finnas.

2 – Handlingar som krävs för att tron skall vara fullkomlig.

´Isâm as-Sinânî sade:

´Abdul-´Azîz bin Faysal ar-Râdjihî sade:

1415 frågade jag vår Shaykh och Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) om handlingar utgör ett villkor för befintlig tro eller för fullkomlig tro. Han sade: ”Vissa är ett krav för befintlig tro. I sådant fall måste handlingen finnas för att tron skall finnas. Bönen är ett exempel på en sådan handling. Den som utelämnar den hädar. Vissa är ett krav för fullkomlig tro. Tron är fortfarande befintlig om de skulle utebli, men den som utelämnar dem är syndig.”

Jag sade:

De Salaf som inte gör Takfîr på den som inte ber; utgör handlingar ett villkor för fullkomlig tro enligt dem?” Han svarade: ”Nej. Alla anser att handlingar krävs för att tron skall finnas. Däremot är de oense om vilka uteblivna handlingar som annullerar tron. Vissa sade bönen. Det är följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enade om, vilket ´Abdullâh bin Shaqîq sade om dem. Andra sade annat. Dock anser alla Salaf att handlingar måste finnas för att tron skall vara giltig. Ty enligt dem består tron av tal, handling och dogm – den är ogiltig om en faktor uteblir.”12

Sammanfattningsvis anser Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) att handlingarna består av två typer:

1 – Handlingar som måste finnas för att tron skall finnas. Tron är ogiltig utan dem. Bönen är ett sådant exempel. Den som utelämnar den hädar.

2 – Handlingar som fulländar tron. Tron är fortfarande giltig utan dem. Dock syndar personen som inte utför dem.

3 – Från sammanhanget klargörs det att han talar om enstaka handlingar, som bönen, och inte om alla handlingar i sig. Det annullerar Haddâdiyyahs tes om att handlingstypen (جنس العمل) omfattar alla handlingar.

Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) har även en annan utsago där han fördömer teorin om att handlingar utgör antingen ett villkor för giltig tro eller också för fullkomlig tro och säger istället:

Handling är en del av tron.”

1Tidningen ar-Riyâdh, 1423/07/13

2Aqwâl Dhawî-il-´Irfân, sid. 146-147