Upprepning av böneutropets (إقامة الصلاة) fraser

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/201)

Fråga: Vad är domen för att upprepa böneutropets (إقامة الصلاة) fraser?

Svar: Visserligen rapporterar Abû Dâwûd en hadîth kring det, men den är svag och utgör ingalunda bevis. Den övervägande åsikten är att dess fraser inte ska upprepas.