Unika följeslagare

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 220-222

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det kommer att komma en tid då en grupp människor går ut i strid. Det kommer att sägas till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” De kommer att svara ja varefter de erövrar…”

Det var hemligheten bakom segern och erövringen. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) kom att erövra.

Därefter går en annan grupp människor ut i strid varvid det sägs till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare?” De kommer att svara ja varefter de erövrar….”

De visste att följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) närvaro skulle medföra seger till följd av deras ärlighet, uppriktighet och tro.

Därefter går ännu en grupp människor ut i strid varvid det sägs till dem: ”Finns det någon bland er som har sett Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares följeslagare?” De kommer att svara ja varefter de erövrar.”1

Härmed upphör de förträffliga generationer som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hyllade. De visste inte vad nederlag innebär. Segrar radades upp efter varandra under följeslagarnas, efterföljarnas och efterföljarnas efterföljares livstider. Erövringar ägde rum i Öst och Väst. När kämparna kom till Khurâsân och blev frågade om någon av dem hade sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), svarade de ja varefter de erövrade. Med andra ord kan vi säga att erövringarna upphörde i princip efter den tredje generationen, det vill säga efter efterföljarnas efterföljare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetman att bli mångfaldig.”2

Även om det alltid finns en stödd och berömvärd grupp, präglas människorna av dessa sekter som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade om när han sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”3

I en annan hadîth står det:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”4

Med andra ord är det stort att vara profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Den belöning som följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) erhåller får ingen annan hur mycket de än kämpar och strävar. Vad alla andra än gör uppnår de aldrig det den minste följeslagaren uppnådde. Ty följeslag är ett unikt drag som saknar motstycke.

1al-Bukhârî (3649) Muslim (2532)

2al-Bukhârî (6695) och Muslim (2535).

3Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

4Muslim (1920).