Typiskt för profeten att be efter ´Asr

al-Bukhârî sade:

593 – Muhammad bin ´Ar´arah berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Abû Ishâq som sade: Jag såg al-Aswad och Masrûq vittna om att ´Â’ishah sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom aldrig hem till mig efter ´Asr utan att han bad två Raka´ât.”

Ibn Hadjar sade:

”Denna rapportering anammas av dem som tillåter oinskränkt frivillig bön efter ´Asr förutsatt att solen inte håller på att gå ned. De som ser förhatligt på saken menar att hans handling är ett bevis för att det är tillåtet att kompensera missade frivilliga böner på den tiden.

Att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog vakt om den bönen betyder att den var typisk för honom allena. Beviset för det är att Dhakwân, ´Â’ishahs slav, berättade att hon berättade för honom att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad efter ´Asr och fortsatte fasta två dagar i rad utan avbräck samtidigt som han förmenade bådadera. Det rapporterar Abû Dâwûd.

Abû Salamah berättade att ´Â’ishah sade:

”När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad en bön vidhöll han den.”1

al-Bayhaqî sade:

”Vad som var typiskt för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var att han slog vakt om den bönen, inte att han kompenserade missade böner. Angående Umm Salamahs ord:

”Allâhs sändebud! Skall vi ta igen dem om vi mister dem?” Han svarade: ”Nej.”

så är rapporteringen svag och utgör inget bevis.”2

Sedan sade Ibn Hadjar:

”Den rapporteras av at-Tahâwî som brukade den för att bevisa att handlingen var typisk för honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket kan diskuteras.”3

Oavsett kan en person säga att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”4

omfattar såväl obligatoriska som frivilliga böner och att de även får bes på förbjudna tider. I så fall var det typiskt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att alltid be de bönerna.

1Muslim (835).

2al-Bayhaqî har fel. Umm Salamahs rapportering är god. Den rapporterats av Ahmad med en bra berättarkedja. Hadîthen är ett bevis för att endast han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick kompensera missade frivilliga böner från Dhuhr efter ´Asr. Så sade at-Tahâwî och Allâh vet bättre.

3Fath-ul-Bârî (2/64-65).

4al-Bukhârî och Muslim.