Typiskt Ahl-ul-Bid´as forskningar

Till Shaykh al-Kawtharîs villfarelse, agg mot Sunnah och egenskapsrelaterade hadîther samt vilseledning av läsarna, hör hans kommentar i ”al-Asmâ’ was-Sifât” om Ibn Sâlim:

Abû Dâwûd fördömde honom.”

Han blundar för alla de lärda som sade att mannen var pålitlig och klänger sig fast vid Abû Dâwûds ord eftersom de passar hans dogm. Abû Dâwûd återberättade ju från honom i sin ”as-Sunan”. Han vet mycket väl att det inte påverkar hans ärlighet och hadîthens äkthet hos de lärda, trots att hadîthen inte är relaterad till Allâhs egenskaper, vilket Ibn Taymiyyah sade.

Därtill har hadîthen rapporterats från annat håll. Alltså påverkas han inte av fördömandet ehuru det skulle vara ett bakslag mot hans pålitlighet. Men det är också typiskt Ahl-ul-Ahwâ’. De är inte ärliga när de gör vetenskapliga forskningar. De anammar bara det som passar deras lustar.