Två sorters hycklerier

Muslim sade:

59 – Yahyâ bin Ayyûb och Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss: Abû Suhayl Nâfi´ bin Mâlik bin Abî ´Âmir underrättade mig, från sin fader, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”1

´Uqbah bin Mukram al-´Ammî berättade för oss: Yahyâ bin Muhammad bin Qays Abû Zukayr berättade för oss: Jag hörde al-´Alâ’ bin ´Abdir-Rahmân återberätta denna berättarkedja och sade:

Hycklarens kännetecken är tre ehuru han fastar, ber och påstår att han är muslim.”

De lärda säger att alla dessa drag är syndiga oavsett om de är enskilda eller tillsammans. I princip brukar personen som besitter alla dessa drag till fullo avvika till större hyckleri som är dogmatiskt och större otro.

Hyckleriet består av två typer:

1 – Större hyckleri. Det handlar om att visa tro på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud och Domedagen och dölja dess motsats eller åtminstone en del av det. Det hyckleriet fanns på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid då Qur’ânen fördömde hycklarna, dömde dem för otro och klargjorde att de skall hamna i det nedersta helvetet.

2 – Mindre hyckleri. Det vill säga praktiskt hyckleri. Det handlar om att visa ett rättfärdigt yttre och dölja dess motsats. Denna sorts hyckleri härrör från dragen i de omnämnda hadîtherna.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… ehuru han fastar, ber och påstår att han är muslim.”

Det bevisar att han är muslim om än med försvagad tro och islam.

1al-Bukhârî (33).