Två Raka´ât efter Witr

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/646-647)

1993 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Denna resa är möda och besvär. Då någon av er har bett Witr ska han be två Raka´ât. Antingen vaknar han eller också räcker de.”

Rapporterad av ad-Dârimî, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och Ibn Hibbân via flera vägar från Ibn Wahb: Mu´âwiyah bin Sâlih berättade för mig, från Shurayh bin ´Ubayd, från ´Abdur-Rahmân bin Djubayr bin Nufayr, från hans fader, från Thawbân.

Imâm Ibn Khuzaymah brukade hadîthen för att bevisa att:

”Alla som vill be efter Witr får göra det. De två Raka´ât som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad efter Witr gällde inte bara honom utan hela samfundet. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att be två Raka´ât efter Witr i rekommenderande, och inte förpliktigande, syfte.”

Detta är en viktig kuriosa som jag har lärt mig från denna hadîth. Förr brukade jag ställa mig tveksamt till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) två Raka´ât efter Witr och hans ord:

”Låt er sista bön på natten vara Witr.”1

Jag skrev också:

”För att följa påbudet är det säkrast att inte be dem.”2

Till följd av denna hadîth vet jag numera att dessa två Raka´ât var inte specifika för honom. Hans befallning till samfundet var nämligen allmän. Förmodligen åsyftade hans påbud om Witr som sista bönen att den inte ska försummas om man så ber en enda Rak´ah. Det motstrids dock inte av två Rak´ât efteråt, eftersom han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) både bad dem och befallde dem – och Allâh vet bättre.

1Muslim (751).

2Sifatu Salât-in-Nabî, sid. 123. Sjätte upplagan.