Tron på Tavlan och Pennan

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 43-44

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

67 – Vi tror på Tavlan och Pennan och allt som har skrivits däri.

68 – Om alla skapelser enas om förhindra något Allâh (ta´âlâ) har beslutat ska ske, kommer de inte att lyckas. Och om de alla enas om att frambringa något Allâh (ta´âlâ) har beslutat inte ska ske, kommer de inte att lyckas. Torkat har bläcket som skrivit ned allt som ska ske fram till Domedagen.

 

FÖRKLARING

Allâh (ta´âlâ) sade:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

”Nej, detta är en ärorik Qur’ân, på en bevarad tavla.”1

Den Givmilda Qur’ânen är nedskriven i Bevarade tavlan, sade Allâh (subhânah). Djibrîl (´alayhis-salâm) hörde den från Allâh och förkunnade den till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh säger att den har stigit ned till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) från hans Herre, inte från Bevarade tavlan. Att den både står i Bevarade tavlan och är nedsänd från Allâh är ingen paradox, klargjorde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh)2. Han sade:

”Bevarade tavlan är ovanför himlarna. Hadîthen säger att enkom Allâh (´azza wa djall) tittar i den.”
Det bevisar den vilsna dogmen om att slavens själ ser i Bevarade tavlan. Den åsikten delas av filosofer och rättfärdiga dyrkare som fallit offer för myter, vilket är allom bekant om dem. Akta er därför för den lögnen.

Den omnämnda Pennan är den Allâh skapade och skrev ned ödena med i Bevarade tavlan.´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad ska jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”3

De lärde har delade åsikter om den första skapelsen var Pennan eller Tronen. Ibn-ul-Qayyim nämnde dem båda i ”an-Nûniyyah” och ansåg att Tronen skapades innan Pennan. Således sade han (rahimahullâh):

Människorna är oense om den
som Domarens beslut har skrivits med;
Var den innan Tronen eller efter den?
Abûl-´Alâ’ al-Hamadhânî nämner två åsikter
Sanningen är den att Tronen skapades innan den,
ty den stod på ben under skriftens gång
Den ädla Pennans skrift efterträddes av
dess skapelse utan tidsmässigt avbrott

1 85:21-22
2 Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/126-127).
3 Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).