Troende gör aldrig något gott

Fråga: En person uttalar trosbekännelsen uppriktigt, ärligt och underkastat. Han gör dock aldrig något gott ehuru han förmår att göra det. Hamnar han under Allâhs vilja eller är han otrogen?

Svar: Om han inte ber är han otrogen ehuru han uttalar trosbekännelsen. Inte hade han utelämnat bönen om han uttalade trosbekännelsen ärligt och uppriktigt. Bönen är förvisso kontakten mellan människan och Allâh (´azza wa djall). Bevisen i Qur’ânen, Sunnah, den korrekta forskningen samt följeslagarnas samstämmighet (något flera har utropat) säger att icke-bedjaren är otrogen som ska hamna i evigt helvete. Alltså hamnar han inte under Allâhs vilja. Jag säger inte det ur tomma intet, jag säger det utifrån Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas ord. ´Abdullâh bin Shaqîq sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare ansåg ingen utebliven handling vara otro frånsett bönen.”1

Hâfidh Ibn Râhûyâh (rahimahullâh) utropade följeslagarnas samstämmighet om att icke-bedjaren är otrogen.

Beträffande alla andra handlingar som människan utelämnar, så hamnar hon under Allâhs vilja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om personen som inte betalar allmosa:

”Därefter ser han sin väg; antingen till paradiset eller också till Elden.”2

Om han hade varit otrogen skulle han inte haft chansen att se sin väg till paradiset. Samma sak kan sägas om fastan och vallfärden. Den som utelämnar dem hädar inte; han hamnar under Allâhs vilja. Däremot tillhör han de största syndarna.

1at-Tirmidhî (2622). Autentisk enligt al-Albânî.

2Muslim (987).