Trettio lögnare innan Apokalypsen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/252-253)

1683 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Innan Apokalypsen kommer trettio lurendrejare och lögnare.”

Rapporterad av Ahmad (2/117-118) via ´Alî bin Zayd, från Yûsuf bin Mihrân som sade:

En man från Kûfah var hos ´Abdullâh bin ´Umar. Han talade för honom om al-Mukhtâr varvid Ibn ´Umar sade till honom: ”Om det är som du säger, så har jag hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Innan Apokalypsen kommer trettio lurendrejare och lögnare.”

Hadithen är, sett till dess två håll, god, och autentisk sett till alla intygande vägar från Abû Hurayrah, Djâbir bin Samurah och Thawbân (radhiya Allâhu ´anhum).

Till dessa lurendrejare som säger sig vara profeter, hör indiern Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî. Under den brittiska kolonialismen i Indien, uppgav sig denne man först som den väntade Mahdî, därefter som ´Îsâ (´alayhis-salâm) och slutligen som profet. Många människor som var okunniga om Qur’ânen och Sunnah följde honom i det. Jag har träffat flera av deras missionärer från Indien och Syrien och haft många debatter med dem. Vid ett tillfälle bad jag dem om debatt kring deras dogm om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att efterträdas av andra profeter, däribland av Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî. Deras svar började omedelbart med slingringar för att slippa svara på frågor kring deras dogm. Jag vidhöll, de förlorade debatten å det grövsta och de närvarande kunde se att de var osanningsenliga.

De har många andra falska dogmer med vilka de avviker från samfundets samstämmighet:

1 – De dementerar fysisk uppståndelse på Domedagen. Enligt dem kommer lycksaligheten och straffet bara beröra själarna.

2 – De anser att de vantrognas straff i helvetet är tillfälligt.

3 – De dementerar djinnernas existens. De menar att de i Qur’ânen omnämnda djinnerna var en grupp människor.

4 – De tolkar Qur’ânen på samma sätt som mystiska Qarâmitah gör för att rättfärdiga sin dogm. Det är därför britterna stödde dem mot muslimerna. Mirza Ghulâm Ahmad brukade själv säga att det var förbjudet för muslimerna att bekriga britterna, och många andra lögner och villfarelser.

Många avvisande böcker har skrivits mot honom där det klargörs att han har uteslutits från muslimerna. Den som vill kan alltid hänvisa dithän för att bekanta sig med deras realitet.