Torkning med spillning

al-Bukhârî sade:

156 – Abû Nu´aym berättade för oss: Zuhayr berättade för oss, från Abû Ishâq som sade att det inte var Abû ´Ubaydah som nämnde det utan ´Abdur-Rahmân bin al-Aswad, från sin fader som berättade att han hörde ´Abdullâh säga:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till ett avträde och sade åt mig att hämta tre stenar till honom. Jag fann två stenar och letade efter en tredje sten utan att hitta någon. Istället hittade jag spillning och kom till honom med dem. Han tog de två stenarna, kastade spillningen och sade: ”Detta är orent.”

Det är inte tillåtet att torka sig med spillning. Om spillningen är oren, så blir den orena platsen än mer oren. Det är varken rimligt eller nämnt i Sharî´ah att orenhet skall renas med orenhet eftersom det bara blir än mer orent.

Om spillningen är ren, såsom spillningen från kamelen och hästen, så är den djinnernas boskaps föda. Även djinner har riddjur och boskap och de fodras med spillning. Djinner äter och dricker. Deras kött är benresterna som människorna kastar. Detta bevisar uppenbarligen att människorna är bättre än djinnerna. Djinnerna hittar mycket kött på varje ben vars kött har slaktats i Allâhs namn1.

Fri är Allâh från brister! Djinner hittar det köttet och äter det. Är det synbart? Nej. Vi kastar benen och kommer till dem dagen därpå och finner dem i samma tillstånd. Detsamma gäller spillningen. Vi ser inte att den har ätits. Den är kvar i kamelstallet och ladorna. Det är en dold fråga som den troende prövas med; kommer han att tro på den eller inte? Den som endast tror på det han ser är inte troende. En sann troende tror på det dolda och ber, tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och tror på att Allâh är kapabel till allt.

Om det är möjligt för en mänsklig trollkarl att få publiken att se rep i form av ormar, vad skall det då vara för Skaparen? Därför måste vi bekräfta detta och säga att djinner äter ben som i förhållande till dem är kött och att deras boskaps föda är spillning som i förhållande till dem är foder. Även om människan sätter spillningen i en flaska och täpper igen den så kommer djinnernas boskap att äta den. Ty djinnernas värld är i princip en dold värld och därav är alla deras tillstånd också dolda.

1Muslim (450).