Tora är Allâhs egenskap

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 403

Abû Nasr bin Qatâdah underrättade oss: Abû Bakr Muhammad al-Mu’ammal bin al-Hasan bin ´Îsâ berättade för oss: al-Fadhl bin Muhammad ash-Sha´rânî berättade för oss: Ismâ´îl bin Abî Uways berättade för oss: Min fader berättade för mig, från ´Awn bin ´Abdillâh bin al-Hârith berättade för oss, från sin broder, från sin fader ´Abdullâh bin al-Hârith bin Nawfal som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh (´azza wa djall) skapade tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand. Därefter sade Han: ”Vid Min makt! Varken alkoholister eller hanrejar ska inträda i det.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vi vet vad en alkoholist är, men vad är en hanrej för något?” Han sade: ”En man som underlättar ondska för sin maka.”

Berättarkedjan saknar följeslagare.

Att skriften här är skapad åsyftar Toras själva skrift, det vill säga dess skrivna bokstäver. Vad själva innehållet beträffar, så är Tora Allâhs (´azza wa djall) tal och en av Hans egenskaper som inte är avskild från Honom.