Tolkningen står i läsningen

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 397

Abû ´Abdir-Rahmân Muhammad bin ´Abdir-Rahmân bin Muhammad bin Mahbûb ad-Dahhân underrättade oss: Abûl-´Abbâs Ahmad bin Hârûn al-Faqîh berättade för oss: Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Yahyâ al-Bazzâz berättade för oss: Abû ´Abdillâh Muhammad bin al-Muwaffaq berättade för oss: Ishâq bin Mûsâ al-Ansârî berättade för oss: Jag hörde Sufyân ´Uyaynah säga:

Tolkningen av allt som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har beskrivit Sig själv med i Sin skrift står i dess läsning. Ingen har rätt att tolka det på arabiska eller persiska.”