Tillräcklighet och överlevnadsnivå

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (7/130)

Muslim sade:

1054 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Abdur-Rahmân al-Muqri’ berättade för oss, från Sa´îd bin Abî Ayyûb: Shurahbîl berättade för oss, från Abû ´Abdir-Rahmân al-Hubulî, från ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Lyckosam är han som konverterar till islam, får så det räcker och tillfredsställs av Allâh med det som Han har gett honom.”

Det vill säga begåvas med tillräcklighet, varken mer eller mindre. Hadîthen bevisar dessa egenskapers förträfflighet. Den utgör också ett bevis för den som säger att tillräcklighet är bättre än fattigdom och rikedom.

1055 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid och Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: al-A´mash berättade för oss… (ح) Zuhayr bin Harb berättade för mig: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från sin fader, från ´Umârah bin al-Qa´qâ´, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Låt Muhammads ätts uppehälle vara överlevnadsnivå.”

Enligt språkvetarna är överlevnadsnivå det som krävs för att överleva. Hadîthen gör gällande att det är förträffligt att eftersträva lite av jordelivet, nöja sig med den mängd som innebär överlevnadsnivå och be om det.