Tillbakalutning beror på vilning

755 – Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Då Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen lutade Han sig tillbaka, lade Sitt ena ben över det andra och sade att det tillkommer ingen skapelse att sitta så.”

Mycket motsägelsefull.

Tillsammans med det omnämnda frikännandet bär hadîthen även på en judisk dogm. De påstår ju att efter att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) hade skapat himlarna och jorden vilade Han på den sjunde dagen1. Denna hadîth konkretiserar nästintill samma betydelse, ty tillbakalutning sker ju bara på grund av vilning. Jag tror att hadîthen har en grund i de israeliska berättelserna. Abû Nasr al-Ghâzî poängterade att den rapporteras via Ka´b-ul-Ahbâr, vilket stödjer min aning. Abû Nasr underströk också att ´Abdullâh bin ´Abbâs och Ka´b bin ´Udjrah rapporterade den från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Möjligtvis har de återberättat den från Ka´b. Så brukar det ofta vara med israeliska berättelser. Om den nu är autentiskt återberättad från dem vill säga. Sedan har någon återberättare hamnat i vanföreställning och tillskrivit profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîthen.

1”Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 3Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.” (Första Moseboken 2:2)