Tillägget i paradiset

Allâh (´azza wa djall) sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

Uttolkarna är oeniga om det lovade goda och tillägget. Vissa sade att det goda är paradiset och tillägget är beskådning av Allâh (ta´âlâ).

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d, från Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Sufyân berättade för oss: Humayd bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss, från Qays, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d, från Sa´îd bin Nimrân, från Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

De skall få titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Abû Ishâq, från ´Âmir bin Sa´d som sade:

Tillägget är att de skall titta på den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss, från Abû Ishâq, från Muslim bin Nudhayr, från Hudhayfah som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Yahyâ bin Talhah al-Yarbû´î berättade för mig: Sharîk berättade för oss: Jag hörde Abû Ishâq säga:

De skall titta på den Nåderikes ansikte.”

´Alî bin ´Îsâ berättade för mig: Shabânah berättade för oss: Abû Bakr al-Hudhalî berättade för oss: Jag hörde Abû Tamîmah al-Hudjaymî berätta från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade:

På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa: ”Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta på den av Allâh lovade lycksaligheten och säga: ”Ja.” Då säger Han:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

De får titta på den Nåderikes ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade oss, från Abû Bakr al-Hudhalî: Abû Tamîmah al-Hudjaymî underrättade oss: Jag hörde Abû Mûsâ al-Ash´arî predika från predikstolen i Basrah:

På Domedagen skall Allâh skicka en ängel till paradisets invånare som skall säga: ”Paradisets invånare! Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer att titta och se smycken, kläder, frukter, floder och renade makar. Sedan säger de: ”Ja. Allâh har infriat Sitt löfte till oss.” Då säger ängeln tre gånger: ”Har Allâh infriat Sitt löfte till er?” De kommer inte att sakna något som de har blivit lovade och säger: ”Ja.” Då säger den: ”Ni har en sak kvar. Allâh sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

Det goda är paradiset och tillägget är beskådning av Allâhs ansikte.”

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade mig: Shabîb underrättade oss, från Abân, från Abû Tamîmah al-Hudjaymî som berättade att han hörde Abû Mûsâ al-Ash´arî berätta från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

På Domedagen skall Allâh skicka en ropare till paradisets invånare som skall ropa med en röst som alla i paradiset kommer att höra: ”Allâh lovade er det goda och mer därtill. Det goda är paradiset och tillägget är beskådning av den Nåderikes ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Därefter läste han:

وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ

Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”2

Det vill säga efter att ha tittat på sin Herres ansikte.”

al-Muthannâ berättade för mig: Suwayd bin Nasr berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak underrättade oss, från Sulaymân bin al-Mughîrah: Thâbit underrättade oss, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

När paradisets invånare har gått in i paradiset och erhållit lycksalighet och ynnest kallas de: ”Paradisets invånare! Allâh har lovat er mer därtill.” Då visar Han sig för dem. Vad anser ni om dem efter att deras vågskål har övervägt, fått anteckningsböckerna i sina högra händer, gått över bron över helvetet, inträtt i paradiset och erhållit lycksalighet och ynnest? Det är ingenting jämfört med vad de skall se.”

Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Ma´mar, från Sulaymân bin al-Mughîrah, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

al-Hadjdjâdj och Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Hammâd bin Zayd berättade för oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

Efter att paradisets invånare har gått in i paradiset säger Han till dem: ”Ni har en rätt som ni än inte har fått.” Då visar sig Han (tabârak wa ta´âlâ) för dem varpå de ser ned på allt som de har fått:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

Det goda är paradiset och tillägget är att de får titta på sin Herres ansikte. Därefter:

وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ

Inga skuggor, inga känslor av skam skall förmörka deras ansikten.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ som sade:

De skall få titta på sin Herres ansikte.”

Ibn Bashshâr berättade för oss: Hawdhah berättade för oss: ´Awf berättade för oss, från al-Hasan som sade:

De skall få titta på Herren.”

´Amr bin ´Alî och Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om denna vers:

När paradisets invånare och Eldens invånare har inträtt i paradiset respektive Elden, kallas de: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” De skall säga: ”Vilket då? Har Du inte gjort våra ansikten vita, övervägt våra vågskålar, fört in oss i paradiset och räddat oss från Elden?” Då avtäcks ridån varvid Han visar Sig för dem. Jag svär vid Allâh att av allt som Han ger dem kommer de inte att älska något som att titta på Honom.”

Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj bin al-Minhâl berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria för er.” Då säger de: ”Vilket då? Har Allâh inte övervägt våra vågskålar och gjort våra ansikten vita…”

al-Himmânî berättade för oss: Sharîk berättade för oss, från Abû Ishâq, från Sa´îd bin Nimrân, från Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

De skall få titta på Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

Vi har fått reda på att en kallare skall kalla på de troende efter att de har gått in i paradiset: ”Allâh har lovat er det goda, som är paradiset, och mer därtill, som är beskådning av den Nåderikes ansikte.”

Ibn Humayd berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Mukhtâr berättade för oss, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’, från Ka´b bin ´Udjrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Tillägget är beskådning av den Nåderikes (tabârak wa ta´âlâ) ansikte.”

Djarîr berättade för oss, från Layth, från ´Abdur-Rahmân bin Sâbit som sade:

Det goda är skönhet och tillägget är beskådning av Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Ibn-ul-Barqî berättade för oss: ´Amr bin Abî Salamah berättade för oss: Jag hörde Zuhayr återberätta från någon som hade hört Abûl-´Âliyah: Ubayy bin Ka´b berättade för oss att han frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

varpå han svarade:

Det goda är paradiset och tillägget är titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Andra sade att tillägget syftar på det som återberättas av Yahyâ bin Talhah: Fudhayl bin ´Iyâdh berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam, från ´Alî som sade:

Tillägget är ett rum av en pärla. Det har fyra dörrar.”

Ibn Humayd berättade för oss: Hakkâm berättade för oss, från ´Amr, från Mansûr, från al-Hakam, från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade liknande.

Djarîr berättade för oss, från Mansûr, från al-Hakam bin ´Utaybah, från ´Alî som liknande.

Andra sade att det goda är en belöning och att tillägget multipliceras upp till tio gånger.

Muhammad bin Sa´d berättade för mig: Min fader berättade för mig: Min farbror berättade för mig: Min fader berättade för mig, från hans fader, från Ibn ´Abbâs som sade om:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

Det är som Hans ord:

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”3

Han belönar dem för deras handlingar och ger dem ytterligare av Sin dygd.

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”4

Ibn Humayd berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Qâbûs, från sin fader, från ´Alqamah bin Qays som sade:

Detta är det goda; vad är tillägget då?” Han sade: ”Vet du inte att Allâh säger:

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

Den som för med sig en god handling skall belönas tiofalt.”

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som berättade att al-Hasan sade om versen:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”

Tillägget är att en god handling belönas alltifrån tiofaldigt till sjuhundrafaldigt.”

Somliga sade att det goda är en belöning lik en annan medan tillägget är extra förlåtelse och välbehag från Allâh.

Muthannâ berättade för mig: Abû Hudhayfah berättade för oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda…”

Det vill säga lik en annan belöning:

وَزِيَادَةٌ

… och mer därtill.”

Det vill säga förlåtelse och välbehag.”

Vissa sade att tillägget är det de får i det här livet.

Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd sade:

Det goda är paradiset och tillägget är det de får i detta liv. Han kommer inte att ställa dem till svars för det på Domedagen:

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

Och Vi gav honom hans lön i denna värld och i det kommande livet har han sin plats bland de rättfärdiga.”5

Det Han ger dem av det som älskas i detta liv är en påskyndad belöning.”

Muthannâ berättade för mig: ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: Mu´âwiyah berättade för mig, från ´Alî, från Ibn ´Abbâs som sade om:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda…”

De som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh.”

Den mest korrekta åsikten är att Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har lovat Sina välgörande slavar ge dem det goda, belöna dem med paradiset för deras lydnad, göra deras ansikten vita och mer därtill. Till tillägget hör att de får gå in i paradiset, titta på Honom, erhålla rum av pärlor och utöka deras förlåtelse och välbehag. Allt det tillhör tillägget till det goda som Allâh ger till paradisets invånare.

110:26

210:26

350:35

46:160

529:27