Till tron på Qur’ânen hör styre med Qur’ânen

Den troende skall vara övertygad om och tro en särskild tro på den sista av skrifterna. Qur’ânen. Liksom han tror på de tidigare skrifterna som Tawrâh, Indjîl, Zabûr, Ibrâhîms blad och Mûsâs blad med en allmän tro utmed det som Allâh har uppenbarat för Sina profeter och sändebud, tror han med en särskild tro på Qur’ânen och att Qur’ânen är Allâhs tal som började från Honom och som kommer att återvända till Honom. Han skall tro på att Qur’ânen är Allâhs argument mot människorna fram till Domedagen. Han skall tro på att Qur’ânen har avskaffat alla tidigare budskap och skrifter. Han skall tro på att Qur’ânen råder över alla andra tidigare skrifter. Allâh (djalla wa ´alâ) sade när Han beskrev Sin skrift:

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

”Vars uppgift det är att vaka över det.”1

Det är obligatoriskt att tro på alla underrättelser som står i Qur’ânen och underkasta sig alla dess befallningar. Den som inte styr utmed Qur’ânen styr utmed sin lust. En sådan person har inte styrt enligt Allâhs uppenbarelse. Allt detta hör till den särskilda tron på Qur’ânen.

15:48