Till och med idoldyrkarna bekräftade Allâhs höghet

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Ahmad och at-Tirmidhî rapporterade via Husayn bin ´Ubayd att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så skall jag lära dig två böner.”12

Guden ovanför himlen är Allâh. Det vill säga att han dyrkade Allâh och likaså statyer på marken. Det bekräftar Allâhs höghet. Till och med idoldyrkarna bekräftade Allâhs höghet.

1at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”.

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/56).