Till dess att vi enas om nymånen

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni fullborda trettio dagar.”1

Jag vet inte vad som fick författaren att välja en udda åsikt och ignorera generaliseringen i denna autentiska hadîth, framför allt inte med tanke på att majoriteten går efter den. Det sade författaren själv. Den åsikten delas även av forskare som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah2, ash-Shawkânî3 och Siddîq Hasan Khân4 och är den enda sanningen.

Den motsägs inte heller av Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth5 på grund av flera anledningar som ash-Shawkânî har nämnt. Förmodligen är den starkaste anledningen att Ibn ´Abbâs hadîth syftar på personen som fastar utmed sitt lands beskådning och sedan, under Ramadhân, får reda på att landet som han har anlänt till började fasta dagen innan. Denne skall fortsätta fasta utmed sitt lands fasta för att fullända 30 dagar. Därmed upphör oklarheten medan Abû Hurayrahs och andras hadîther förblir generella och berör alla som får reda på att nymånen har beskådats, oavsett land, världsdel eller avstånd. Så sade Ibn Taymiyyah6. I dag är detta lätt, men det krävs att de islamiska länderna bryr sig lite för att göra det till en verklighet.

Till dess att de islamiska länderna enas om det, anser jag att alla människor fastar med sina respektive länder och att människorna i ett och samma land inte splittras varpå en grupp fastar med ett land och en annan grupp fastar med ett annat land. Det orsakar bara en större oenighet bland ett folk. Det är just det som har hänt i vissa arabiska länder sedan en tid tillbaka.

1al-Bukhârî (1907) och Muslim (1080).

2Madjmû´-ul-Fatâwâ (25).

3Nayl-ul-Awtâr.

4ar-Rawdhah an-Nadiyyah (1/224).

5Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Umm-ul-Fadhl skickade sin slav Kurayb till Mu´âwiyah för att ta hand om ett ärende. När han hade anlänt till Levanten slog nymånen in. Det var en fredag. Följaktligen fastade Mu´âwiyah och Levanten utmed beskådningen av nymånen. När Kurayb återvände från Levanten till al-Madînah frågade Ibn ´Abbâs honom när de hade sett nymånen. Natten till fredagen, svarade han. Då sade Ibn ´Abbâs: ”Vi såg den natten till lördagen. Vi kommer att fortsätta fasta till dess att vi fullbordar trettio dagar eller ser den.” Kurayb sade: ”Räcker det inte med Mu´âwiyahs beskådning och fasta?” Han svarade: ”Nej. Så befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss.” (Muslim 1087)

6Madjmû´-ul-Fatâwâ (25/107).