Till den som vill undkomma prövningar och ondska

Det råder inga tvivel om att samfundet går igenom vågor av prövningar. Det är inget främmande. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om prövningarna som skulle ske mot slutet av tiden. Trots det gav han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss ett glatt budskap och sade:

”Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”

Lov och pris tillkommer Allâh, detta är ett glatt budskap. Den som Allâh vill väl sluter sig till den här gruppen. Den finns och lov och pris tillkommer Allâh.

Därtill kan människan inte undkomma dessa prövningar och ondska om hon inte studerar dogmen. Om hon studerar dogmen seriöst får hon en grund att stå på och en klar väg att gå på. Detta gäller framför allt boken ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Den sammanfattar Ahl-us-Sunnah wa-Djamâ´ahs metodik och klargör den sanna dogmen och deras grunder. Trots att den är kortfattad och enkel så är den mycket nyttig. Man måste måna om den, memorera den och studera den under de lärda som förklarar den för en. Däri skriver han (rahimahullâh) ner den klara vägen för dem som efterträder honom.