Till den som vill titta på profeternas sittningar

al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Den lärde som lär ut anses vara stor i himlarnas herravälde.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Människorna med den högsta statusen hos Allâh är de som medlar mellan Allâh och människorna och de är profeterna och de lärda.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Det finns ingen här på jorden som har fått något så bra som profetkallet. Efter profetkallet finns det inget som är så bra som kunskap och förståelse.” Det sades till honom: ”Vem har sagt detta?” Han svarade: ”Alla lärda.”

Sahl sade:

”Den som vill titta på profeternas sittningar skall titta på de lärdas sittningar. Känn till deras rättighet.”

ash-Shâfi´î sade:

”Om inte de handlande lärda är Allâhs Awliyâ’ har Allâh ingen Walî.”

Ibn ´Umar sade:

”Att sitta på en lektion är bättre än att dyrka i 60 år.”

Sufyân ath-Thawrî och ash-Shâfi´î sade:

”Efter plikterna är inget så bra som studierna.”

az-Zuhrî:

”Allâh har inte dyrkats med något som är så bra som förståelse.”

Abû Dharr och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Vi lär oss hellre ett kapitel än att vi ber 1000 frivilliga Rak´ât. Vi lär oss hellre ett kapitel, oavsett om det handlas utmed det eller inte, än att vi ber 100 frivilliga Rak´ât.”

Det har framgått att det är bättre att söka kunskap för Allâhs sak än frivillig och fysisk dyrkan som bönen, fastan, Tasbîh, tillbedjan och annat. Kunskapens fördel omfattar både den kunnige och alla andra människor medan de frivilliga handlingarna gagnar endast den som gör dem. Likaså är kunskapen ett villkor för att annan dyrkan skall vara korrekt. Dyrkan beror på kunskapen, men kunskapen beror inte på dyrkan. Dessutom är de lärda profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) arvingar. Så är inte fallet med dem som bara dyrkar. Andra människor är också ålagda att lyda den lärde när det kommer till kunskapen. Kunskapens spår förblir efter den lärdes död medan de frivilliga handlingarna upphör. När kunskapen förblir återupplivas Sharî´ah och religionen bevaras.