Tiggeri förbjudet

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (680-681)

38 – Kapitel om förbud mot tiggeri

680 – Hannâd berättade för oss: Abûl-Ahwas berättade för oss, från Bayân bin Bishr, från Qays bin Abî Hâzim, från Abû Hurayrah: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Att någon av er beger sig tidigt på morgonen för att plocka ved och bära den på ryggen, skänka från den och vara oberoende av människorna är bättre än att han frågar en man som antingen ger honom eller inte. Ty den högre handen är bättre än den lägre handen. Börja med den som är under dig.”1

Abû Hurayrahs hadith är god, autentisk och främmande utifrån Bayân, från Qays.

681 – Mahmûd bin Ghaylân berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr, från Zayd bin ´Uqbah, från Samurah bin Djundub som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tiggeri är en möda med vilken mannen bemödar sitt ansikte. Det enda undantaget är mannen som vänder sig till en makthavare eller nödfall.”2

Hadithen är god och autentisk.

1Muslim (1042). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (680).

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (681).