Tidjâniyyah och panenteism

1 – Ahmad at-Tidjânîs elev, Ahmad Harâzim, sade i ””Djawâhir-ul-Ma´ânî””:

””Håll fast vid din kunskap att de vetandes [´Ârifûn] smak om existensen är att de ser själva existenserna som en hägring i öknen. Existenserna är ingenting annat än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i vilkas skepnad och namn Han uppenbaras i eftersom det egentligen är Hans skepnader och namn.”[2]

2 – Dessutom sade han i ””Maydâd-ul-Ifdhâl””:

””Den här trosläran är inte panenteism som är den sanna trosläran enligt Sharî´ah. Den godtas av det sunda förnuftet med gudomlig  gåva och ström….”[3]

3 – Han sade när han förklarade Ahmad at-Tidjânîs ord ””Det mystiska ljusets omfattning””:

””Till det som uppenbaras till panenteismen hör att du skall veta att läran är korrekt och perfekt medan det som motsätter sig den är bristfälligt och otillräckligt.””[4]

4 – ””De som tror på panenteismen har en sund smak och en uttrycklig upptäckt. De säger att Allâh (ta´âlâ) är den oinskränkta och enda verkliga Existensen.””[5]


[2] 1/259

[3] Sid. 62

[4] Ibid. sid. 66

[5] Ibid.