Tar Allâh emot den otrognes goda handling eller inte?

publicerad
16.05.2010

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Källa: Raf´ Îhâm-il-Idhtirâb, sid 285

Allâh (ta´âlâ) sade:

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”1

Denna vers fordrar att alla människor, såväl otrogna som troende, kommer att belönas för minsta lilla gott och ont. 

Det finns emellertid andra verser som tyder på rena motsatsen. Vad berör den otrognes goda handlingar, förklarar verserna klart och tydligt att de är värdelösa. Han (ta´âlâ) sade:

”Vad de åstadkom däri har gått förlorat, och alla deras strävanden var förgäves.”2

”Och Vi skall se på det som de åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”3

”Deras handlingar kan liknas vid askan som sopas bort av vinden en stormig dag.”4

”Men de otrogna – vad de åstadkommit är som en hägring i öknen.”5

Vad berör den troendes dåliga handlingar, så har flera verser visat att han nödvändigtvis inte behöver straffas för dem. Han undkommer straffet antingen tack vare förlåtelse eller också via Allâhs löfte för det:

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill vad som helst under det.”6

”Om ni, som ni befallts, undviker de svåraste synderna skall Vi utplåna era dåliga handlingar och föra er in genom en äreport.”7

Detta svaras på tre sätt:

1 – Versen är allmän och specificeras av de andra verserna. I så fall blir betydelsen ”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det…” förutsatt att otron inte nollställer den goda handlingen. Beviset för det är verserna som nollställer den otrognes goda handlingar. Likaså kommer ”… och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det” beröra den som inte förlåts av Allâh. Beviset för det är verserna som tar upp Allâhs förlåtelse.

2 – Versen är allmän och betyder att den otrogne ser sin goda handlings belöning i detta liv. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

”De vilkas hela håg står till det jordiska livet och dess fröjder, dem skall Vi däri ge hela lönen för deras handlingar, och ingenting skall här dras ifrån.”8

”Och den som vill skörda i denna värld skall Vi ge något av det han strävar efter, men i evigheten blir han lottlös.”9

Vad gäller den troende, så ser han sina dåliga handlingar i detta liv resultera med olyckor, sjukdomar och pinor. Vad som bevisar detta är hadîthen som rapporteras av at-Tabarânî i ”al-Awsat”, al-Bayhaqî i ”ash-Shu´ab”, Ibn Abî Hâtim och andra från Anas som sade:

”Under tiden som Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) satt och åt med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppenbarades versen:

”Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.”

Då lyfte Abû Bakr på handen och sade: ”Allâhs sändebud! Kommer jag att se det jag gjort så litet som ett stoftkorns vikt?” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Abû Bakr! Det föraktfulla du upplever i detta liv motsvarar stoftkorns vikt av ont.”

3 – Versen är allmän och betyder att den troende kommer att se samtliga sina goda och dåliga handlingar. Därefter förlåter Allâh honom det dåliga och belönar honom för det goda. Samma sak väntar den otrogne; han kommer att se allt det goda och dåliga som han har gjort i detta liv. Därefter försvinner hans goda handlingar samtidigt som han straffas för de dåliga.

1 99:7-8

2 11:16

3 25:23

4 14:18

5 24:39

6 4:48

7 4:31

8 11:15

9 42:20