Tänk alltid det bästa om muslimer

Hâfidh Ahmad bin ´Alî bin Hadjar al-´Asqalânî (d. 852)

Fath-ul-Bârî (4/362)

al-Bukhârî sade:

2057 – Ahmad bin al-Miqdâm al-´Idjlî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdir-Rahmân at-Tufârî berättade för oss: Hishâm bin ´Urwah berättade för oss, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

En grupp människor kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Ett folkslag hämtar kött till oss och vi vet inte om de har slaktat det i Allâhs namn.” Då sade han: ”Nämn ni Allâhs namn och ät.” De var nya konvertiter.”

Denna hadîth brukas av de som anser att djur behöver inte slaktas i Allâhs namn för att slakten och ätning av slakten ska vara lovliga. Analysen kommer framöver. Svaret på både det som nämns kring denna hadîth och andra studier finns i kapitlet om slakt, nämligen att hadîthen utgör en grundregel för att man alltid ska tänka det bästa om muslimer och situationer, framför allt när det handlar om folk på den tiden.