Talhah bin ´Ubaydillâh (radhiya Allâhu ´anh)

Publicerad: 2009-01-10
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (1/23-40)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001

 

Abû Muhammad Talhah bin ´Ubaydillâh bin ´Amr bin Ka´b bin Sa´d bin Taym bin Murrah bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib bin Fihr bin Mâlik bin an-Nadhr bin Kinânah al-Qurashî at-Taymî al-Makkî.

Han är en av de tio som har blivit lovade paradiset. Han har rapporterat ett flertal hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I Baqiyy bin Makhlads ”al-Musnad” har han 38 hadîther.

Han har två hadîther som finns al-Bukhârî och Muslim har rapporterat tillsammans. al-Bukhârî har rapporterat två hadîther från honom som han är ensam om och Muslim tre.

Från honom rapporterade hans söner Yahyâ, Mûsâ och ´Îsâ. Likaså rapporterade as-Sâ’ib bin Yazîd, Mâlik bin Aws bin al-Hadathân, Abû ´Uthmân an-Nahdî, Qays bin Abî Hâzim, Mâlik bin Abî ´Âmir as-Asbahî, al-Ahnaf bin Qays at-Tamîmî, Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân och andra rapporterat från honom.

Mûsâ bin Talhah sade:

”Min fader var ljus och något kortväxt. Han hade stort bröst och stora fötter. Han var bredaxlad och brukade vända sig om med hela kroppen.”

Han var en av de tidigare Muslimerna. Han torterades för Allâhs sak och utvandrade. Det råder samstämmighet om att han inte deltog i striden vid Badr pga. en affärsresa i Shâm. Han led av att inte ha deltagit i striden.

Hans hand hade paralyserats efter att ha skyddad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den under slaget vid Uhud. Qays sade:

”Jag såg Talhahs hand som han skyddade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med i slaget vid Uhud. Den var paralyserad.” Rapporterad av al-Bukhârî.

I Muslims ”as-Sahîh” berättade Abû Hurayrah att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på Hirâ’ tillsammans med Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah och az-Zubayr. Rätt som det var, började klippan röra på sig. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Lugna ned dig! Det finns ingen annan på dig än en profet, en trovärdig och martyrer.”1

Qâbisah bin Djâbir sade:

”Jag gjorde Talhah sällskap och såg att ingen gav bort så mycket pengar utan att bli frågad om det som han.”

S´udâ bint ´Awf al-Murriyyah sade:

”När jag en dag besökte Talhah, fann jag honom nedstämd. Jag sade till honom: ”Vad är det med dig? Är det din familj som har gjort dig ledsen?” Han sade: ”Nej, vid Allâh. Du är en förträfflig hustru. Jag har däremot pengar som tynger mig och får mig att sörja.” Jag sade: ”Vad är det som tynger dig?” Han sade:
”Kalla på ditt hushåll.” Jag sade: ”Gosse, kalla på mitt hushåll.” Därpå fördelade han pengarna mellan dem. Jag frågade förvararen: ”Hur mycket gav han var och en?” Han sade: ”400000.””2

´Uthmân bin ´Abdir-Rahmân sade:

”Talhah bin ´Ubaydillâh betalade ´Ubaydullâh bin Ma´mars och ´Abdullâh bin ´Âmir bin Kurayzs skuld som låg på 80000 dirhamer.”

Qays sade:

”Jag såg hur Marwân bin al-Hakam sköt pilbåge mot Talhah. Han blev träffad i knäet och jämrade sig i plågor till dess att han dog.”

Jag säger: Den som dödade Talhah är lika orättfärdig som den som dödade ´Alî.

ash-Sha´bî sade:

”´Alî fick syn på Talhah nedslängd i en dal. Han gick då ned till honom, strök bort sanden från hans ansikte och sade: ”Abû Muhammad, jag lider av att se dig dödad i en dal under bar himmel. Jag vänder mig till Allâh för mina sorger jag bär på inom mig.”

Muhammad bin ´Abdillâh al-Ansârî berättade från sin fader att ´Alî hade sagt:

”Tala om för Talhahs mördare att han skall till helvetet.”

Mâlik bin Abî ´Âmir sade:

”Det kom en man till Talhah och sade: ”Är denna jemenit – dvs. Abû Hurayrah – kunnigare om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther än er? Jag hör honom rapportera saker och ting till skillnad från er.” Han sade: ”Det råder inga tvivel om att han hört saker och ting som inte vi har. Vi hade familjer och brukade endast vara med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på morgonen och kvällen. Han å andra sidan var fattig och hade inga pengar. Han brukade alltid stå utanför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dörr. Därför tvivlar jag inte på att han har hört något vi inte
har. Finner du någon som det finns något gott i tillskriva Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) något han inte har sagt?”3

Abû Habîbah, Talhahs betjänt, sade:

”Efter Kamelkriget, besökte jag ´Alî tillsammans med ´Imrân bin Talhah. Han välkomnade honom och sade åt honom att sätta sig nära honom. Därefter sade han: ”Jag hoppas att Allâh låter mig och din fader höra till dem som Han sade om:

”Vi skall rensa bort ur deras bröst agg och som bröder skall de vara på upphöjda troner mitt emot varandra.” (15:47)

Då sade två män som satt i närheten: ”Allâh är rättvisare än att Han i dag låter dem kriga mot varandra för att i morgon vara bröder i paradiset.” Då sade ´Alî: ”Res er upp och försvinn. Vad är jag och Talhah om inte bröder? Min broders son! Om du någonsin behöver något, är det bara att komma till oss.”

Yahyâ bin Bukayr, Khalîfah bin Khayyât och Abû Nasr al-Kalâbâdhî sade:

”Det var Marwân bin al-Hakam som dödade Talhah.”

Talhah hade ädla söner. Den främste av dem var Muhammad as-Sadjdjâd. Han var ung, förträfflig och from. Han föddes under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid och dog tillsammans med sin fader under Kamelkriget. ´Alî sörjde honom och sade:

”Hans lojalitet mot fadern dödade honom.”

1 Muslim (2417) och at-Tirmidhî (3698).

2 al-Fasawî i ”al-Ma´rifah wat-Târîkh” (1/458), at-Tabarânî (195), Abû Nu´aym i ”Hilyat-ul-Awliyâ’” (1/88) och Ibn Sa´d (3/1/157). al-Haythamî sade: ”Rapporterad av at-Tabarânî och dess män är pålitliga.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (9/148)).

3 at-Tirmidhî (3834). Dess män är pålitliga och den anses vara god (Hasan) enligt Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî”.