Talet kommer ut ur talaren

219 – Opponenten argumenterade med att ´Abdur-Rahmân bin Mahdî rapporterade från Mu´âwiyah bin Sâlih, från al-´Alâ’ bin al-Hârith, från Zayd bin Art’ah, från Djubayr bin Nufayr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kan inte närma er Allâh med något bättre än med det som har kommit ut ur Honom.”1

Det vill säga Qur’ânen.

Opponenten menar att ath-Thaldjî sade:

”Mushabbihah tolkar detta som ett tal som kommer från insidan. Därmed motsäger de sig själva när de säger att Han är as-Samad. as-Samad är ju Han som saknar insida. Det är alltså möjligt att det betyder att det kommer från Honom utan att det kommer ut ur Honom. Man säger ju att det har kommit mycket gott från en person och att han har skänkt gåvor från hjärtat, inte att de har kommit ut ur hans insida.”

Vi har förstått vad du och din ledare ath-Thaldjî är ute efter. Du vill bara förneka Allâhs tal genom att svartmåla ordet ”insida”.

Att Qur’ânen kommer ut ur Allâh betvivlas inte av någon annan än personen som förnekar att Qur’ânen är Allâhs tal. Ett tal kommer självklart ut ur talaren. Du ljuger om oss när du säger att vi beskriver Honom med en insida. Vi rentvår Honom från det och anser att Han är fjärran över det. Han är den Ene, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror, vilket Han själv säger. Den som hävdar att Hans tal kommer ut ur honom liksom personen som ger från sitt hjärta menar att Qur’ânen är någon annans tal – och alla andras tal är ju skapade! I så fall kan ingen egenskap bilagas Allâh. Annars får man säga att allt människor säger av sång, jämmer och poesi också är Allâhs tal. Det är dock en omöjlighet som leder till villfarelse.

Säg till ath-Thaldjî att ta sin tolkning till sin djävul som har intalat honom att säga så. Vad skall du med ath-Thaldjîs ord till när Sufyân bin ´Uyaynah rapporterade från ´Amr bin Dînâr sade:

”För sjuttio år sedan upplevde jag människorna säga: ”Allâh är skaparen och allting annat är skapat. Qur’ânen är Allâhs tal. Den har kommit ut ur Honom och till Honom skall den återvända.”?

220 – Det berättade Ishâq bin Ibrâhîm al-Handhalî för oss, från Sufyân bin ´Uyaynah.

1at-Tirmidhî (2912). al-Bukhârî sade:

”Denna rapportering är inte autentisk på grund av utebliven länk mellan efterföljaren och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” (Khalqu Af´âl-il-´Ibâd, sid. 163)

al-Albânî sade:

”Svag.” (Dha´îf Sunan at-Tirmidhî (2912))