Tal under böneutrop

Författaren sade:

”Tha´labah bin Abî Mâlik sade: ”De brukade tala medan ´Umar satt på predikstolen. När böneutroparen blev tyst reste sig ´Umar och ingen talade längre.”

Rapporterad av ash-Shâfi´î i ”al-Musnad”.”

Den rapporteras i ”al-Umm” på följande vis: Ibn Abî Fudayk berättade för mig, från Ibn Abî Dhi’b, från Ibn Shihâb: Tha´labah berättade för mig och lade dit:

”Imamens sittning avbryter bönen och hans tal avbryter talet.”1

Rapporterad av Mâlik2 och via honom rapporterade ash-Shâfi´î, från Ibn Shihâb. Dock sade han att tillägget är sagt av az-Zuhrî, vilket är mer korrekt. Mâlik är ju mer pålitlig än Ibn Abî Fudayk som hette Muhammad bin Ismâ´îl bin Muslim bin Abî Fudayk. an-Nawawî sade:

”Tha´labahs hadîth är autentisk. ash-Shâfi´î rapporterade den i ”al-Umm” med två autentiska berättarkedjor.”3

Han syftar på berättarkedjan bestående av Ibn Abî Fudayk och Mâlik från Ibn Shihâb. Den termen är typisk för an-Nawawî och har kritiserats av både al-´Asqalânî och andra, ty den är missvisande för den som saknar kunskap. Han får det hela att framstå som att det finns en annan berättarkedja hos ash-Shâfi´î via Tha´labah, vilket det inte gör. Den rapporteras nämligen endast via Ibn Shihâb.

Jag har visserligen hittat en stark och intygande rapportering hos Ibn Abî Shaybah via Yazîd bin ´Abdillâh, från Tha´labah bin Abî Mâlik al-Quradhî som sade:

”Jag upplevde både ´Umar och ´Uthmân. När imamen kom ut på fredagen slutade vi be och när han började tala slutade vi tala.”4

Berättarkedjan är autentisk. Yazîd är Ibn-ul-Hâd al-Laythî al-Madanî.

Rapporteringen bevisar att det inte är obligatoriskt att säga efter böneutroparen. På ´Umars tid pratade de under böneutropet. Han sade inget om det. Ofta blir jag frågad om vad som får ordern om att säga efter böneutroparen att inte stå för plikt varpå jag ger dem detta svar och Allâh vet bättre.

11/175.

2al-Muwatta’ (1/175).

3al-Madjmû´ (4/220).

4al-Musannaf (2/124).