När ni ser oenighet

Publicerad: 19.10.06 Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/196-197) Ishâq bin Târiq underrättade oss: Ibn Khalîl underrättade oss: al-Labbân underrättade oss: al-Haddâd underrättade oss: Abû Nu´aym underrättade oss: Min morbror Ahmad bin Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Min fader berättade för oss: Jag läste för Muhammad bin al-Qâsim at-Tûsî, […]

18. En hyllning till al-Hamawiyyah

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Fri är Allâh från brister! Hur kommer det sig att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon från Salaf sade åtminstone en gång att vi inte ska betro alla dessa […]

17. Ahl-us-Sunnah är ledda till sanningen

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420) Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Då dessa människor kallas till Qur’ânen och Sunnah vänder de ryggen åt dem båda och hävdar istället att deras avsikt är god och att de bara vill kombinera rationalistiska och uppenbarade bevis. […]

Och varje innovation är villfarelse

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/182) Imâm och Hâfidh Abû ´Abdillâh ´Abdul-Hamîd bin ´Isâm al-Djurdjânî. Han hörde från Sufyân bin ´Uyaynah, Yazîd bin Hârûn, Abû Dâwûd at-Tayâlisî med flera. al-Marrâr sade: ”Jag skrev ned kunskap från tusen lärare, men ingen var som al-Djurdjânî. När prövningen kring […]

Det hörde Ibn Mas´ûd från profeten

Abû Zakariyyâ bin Abî Ishâq underrättade oss: Abû ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss: Ibrâhîm al-Hadjrî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade: ”Det handlar om två saker: vägledningen och talet. Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi […]

al-Albânîs krav för att innovatören inte bojkottas

Fråga: Numera finns flera inriktningar, dogmatiska sekter, tolkningar och så vidare varför en muslim kan låta bli att hälsa till sin muslimske broder, hälsa tillbaka till honom, besöka honom, följa meningsmotståndares begravningståg med mera. Han nämner individer och säger att de besitter det ena och det andra. När vi säger åt honom att det han […]

Vår tanke om Ibn-ul-Qayyim och Ibn Taymiyyah

Det gör ont att behöva säga att Qâdiyaniyyah kan främja sin omtalade villfarelse med hjälp av böcker skrivna av Ahl-us-Sunnahs imamer. Exempelvis skrev ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim ett långt kapitel gällande helvetets ändlöshet och tog upp sju åsikter i sakfrågan; han avfärdade allesammans frånsett två stycken: 1 – Ingen hedning kommer att lämna helvetet, men Allâh (´azza […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Ungdomarnas prövning

Fråga: Vissa ungdomar gör Takfîr på alla meningsmotståndare. Vad säger ni om det? Svar: Det är, som den ädle Shaykh Ibn ´Uthaymîn sade, ungdomarnas prövning. Ungdomarna har prövats med att jäkta till att beskylla andra för otro, innovation och villfarelse och spekulera i folks heder. Det verkar som att de bara anser det vara förbjudet […]

Hastiga ungdomar

En grupp examinerade ungdomar från Afghanistan bad mig om att samarbeta med dem. De vill återvända till Afghanistan och starta ett nytt islamiskt block där. Jag avrådde dem från det eftersom sådana block provocerar opponenterna varefter de likviderar dem. Det korrekta tillvägagångssättet är att ni återvänder till ert hemland för att undervisa. Öppna Qur’ân- och […]

Skolastiskt stolpskott

Då dessa människor kallas till Qur’ânen och Sunnah vänder de ryggen åt dem båda och hävdar istället att deras avsikt är god och att de bara vill kombinera rationalistiska och uppenbarade bevis. Oftast är deras så kallade bevis endast en efterapning av idoler bland avgudadyrkare och sabier, deras arvingar som de är ålagda att förkasta […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att […]

14. Det vill skolastikerna säga

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I själva verket vill de säga att vetskap om Allâh (´azza wa djall), Hans namn och Hans egenskaper ska inte eftersträvas från Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Istället tycker de att var och en får begrunda på egen hand; de egenskaper man tycker tillkommer Allâh bekräftar man, oavsett om de nämns […]

Allâh älskar inga innovationer

De sade att inga tal, handlingar eller avsikter accepteras om de inte är överensstämmande med Sunnah. Det är föreskriften, det är vad Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Ty tal, handlingar och avsikter som inte är rekommenderade, föreskrivna och befallda av Allâh är innovationer. Varje innovation är ju villfarelse. Allâh älskar […]

6. Hadîth ”Den som kallar till en vägledning…”

118 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som kallar till en vägledning får samma belöning som den som tar efter honom utan att någons belöning sjunker något. Och den som kallar till en villfarelse får samma synd som den som tar efter honom utan att någons synd […]

Därför är inga innovationer bra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Oavsett hur mycket innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de […]

57. Allâh vägleder och vilseleder

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han vilseleder den Han vill och sviker honom med Sin rättvisa, Han vägleder den Han vill och begåvar honom med Sin favör. FÖRKLARING Han vilseleder den Han vill med Sin rättvisa och Han vägleder den Han vill med Sin favör. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) […]

Ingen lämnar islam till följd av bevis

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ”DE SOM vände om efter att ha fått den raka vägen klart utpekad för sig, förleddes till detta av Djävulen som ingav dem bedrägliga förhoppningar.”1 Han (ta´âlâ) talar om avfällingarna som avfaller från vägledning […]

Ingen skadar islam som Sûfiyyah och skolastiker

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”: ”Ingen skadar föreskriften som skolastiker och Sûfiyyah. De förstnämnda förstör hjärnor med hjälp av inbillande tvivel. De sistnämnda förstör handlingar och river religionens regler. Jag har erfarenhet av bådadera. Det yttersta de förstnämnda uppnår är tvivel och det yttersta de sistnämnda uppnår är lättsinnighet. Jag tycker faktiskt att skolastiker är […]