Var som Âdams son

Publicerad: 19.10.04 Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774) Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/61-62) Allâh (´azza wa djall) sade: لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ”Även om du lyfter din hand för att döda mig, skall jag inte lyfta min hand mot dig; jag […]

Makens fulltaliga bön i makans hemstad

Publicerad: 19.09.28 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226) Om en resenär gifter sig i en stad eller passerar en stad vari hans fru bor, ber han fulltaligt. Ty frun har samma dom som hemstaden. Den åsikten delar Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever och Ahmad. Detsamma sade Ibn ´Abbâs, vilket även […]

Khawâridj och ´Uthmân

Enligt ar-Râfi´î grundas Khawâridjs innovation på deras uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) då de trodde att han både visste vilka som hade mördat ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samt förmådde att gripa dem, men valde att inte göra det eftersom han godkände deras handling. Det påståendet stämmer emellertid inte överens med historikernas samstämmighet. Historikerna är […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Ledarna ska inte fördömas offentligt

Muslim sade: 2989 – Yahyâ bin Yahyâ, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr, Ishâq bin Ibrâhîm och Abû Kurayb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Shaqîq, från Usâmah bin Zayd som berättade att: ”Det sades till honom: ”Ska du inte gå in till ´Uthmân […]

Bevis för gravsten

3060 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.” Rapporterad av Abû Dâwûd (3206), via honom al-Bayhaqî (3/412) och Ibn Shubbah i ”Târikh-ul-Madînah” (1/102) via Kathîr bin Zayd al-Madanî, från al-Muttalib som sade: ”Efter att ´Uthmân bin Madh´ûn hade […]

Madînahs regnliknande prövningar

Muslim sade: 2885 – Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Amr an-Nâqid , Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från az-Zuhrî, från ´Urwah, från Usâmah som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig upp på en av Madînahs fästningar och sade: ”Ser ni […]

Otron i Öst

Fråga: Vad är det för prövning som avses i Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) hadîth där han berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”? Svar: Prövningen åsyftar otro, ty i en annan rapportering som […]

Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt […]

Kûfah, staden där prövningar uppstod

Efter prövningen och splittringen började Kûfahs lärde jämställa sig med de lärde i Madînah. Innan prövningen och splittringen var de underkastade och underordnade de lärde i Madînah. Innan mordet på ´Uthmân var det inte känt att någon i Kûfah, eller någon annan stad, ansåg sina landsmän vara kunnigare än de i Madînah. Det var först […]

15. Bästa skapelserna efter profeten

[22] Den bästa skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som innehar den högsta ställningen efter profeterna och sändebuden är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abû Hafs ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Dhûn-Nûrayn ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abûl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya […]

Shî´ahs al-Qummî erkänner jude som sektens grundare

Saba’iyyah är anhängare till ´Abdullâh bin Saba’ som egentligen hette ´Abdullâh bin Wahb ar-Râsibî al-Hamadânî. I sakfrågan fick han stöd av ´Abdullâh bin Khursî och Ibn Aswad som tillhörde hans främsta följeslagare. Han var den förste som öppet förtalade och tog avstånd från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och de resterande följeslagarna.

10. Ahl-us-Sunnah bekräftar de fyra kalifernas kalifat

25 – De bekräftar Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han erhöll det efter att blivit vald av följeslagarna. Därefter ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) utsett honom till kalif. Därefter ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) kalifat efter att Samrådet (som utsågs […]

Salafs fina innovationer

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Detta uttalande är litet i storlek, väldigt i betydelse och utelämnar ingenting. Hadîthen är en väldig grund i religionen och påminner om hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som […]

Öppna dörren till paradisets män

Muslim sade: 2403 – Muhammad bin al-Muthannâ al-´Anazî berättade för oss: Ibn Abî ´Adî berättade för oss, från ´Uthmân bin Ghiyâth, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Abû Mûsâ al-Ash´arî som sade: ”En dag satt vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i en av Madînahs trädgårdar. Han satt tillbakalutad med en käpp i […]

Khawâridjs arv

Fråga: Vissa påstår att upproret mot ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) var en revolt och inget riktigt uppror mot makthavaren. De menar att det riktiga upproret var mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh)… Svar: Det är falskt resonerat. Det första upproret var upproret mot ´Uthmân. Det efterföljdes av upproret mot ´Alî. Därefter har Khawâridj ärvt det. Upproren […]