Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.” 1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade: ”Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.” 1759 – […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är ovanför himlen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Vi säger och betror att Allâh (´azza wa djall) har en tron och att Han är ovanför Sin tron och Sina sju himlar med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Han (ta´âlâ) sade: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har […]

Vår metod och dogm

Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De betror och bekräftar dem utan föreställning, […]

Lärd och bojkottad pga. lite skolastik

Trots att al-Hârith al-Muhâsibî var förnäm hamnade han i lite skolastik varför han fördömes. Imâm Ahmad både hyllade honom ur en synvinkel och varnade för honom ur en annan. Sa´îd bin ´Amr al-Bardha´î sade: ”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade: ”Jag varnar dig för […]

Detta har vi blivit lovade

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ”Och när de troende såg de sammansvurna, sade de: ”Detta är vad Allâh och Hans sändebud har lovat oss” och ”Allâh och Hans Sändebud har sagt sanningen” – och därigenom stärktes ytterligare […]

Khadhirs hälsning till Ahmad bin Hanbal

Flera berättar att de har hört Salamah bin Shabîb säga: ”Medan vi satt tillsammans med Ahmad bin Hanbal kom en man och sade: ”Vem av er är Ahmad bin Hanbal?” Vi satt tysta varvid Ahmad sade: ”Jag är Ahmad. Vad vill du?” Mannen sade: ”Jag har rest 560 km för att berättade för dig att […]

37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

6. Successiv nedstigning av tro och plikter

När det kommer till bevisen i Sunnah och mångfaldiga rapporteringar, nämner vissa hadîther fyra handlingar, somliga fem, andra nio och åter andra fler än så. Beträffande fyra handlingar utöver trons fundament berättade ´Abbâd bin ´Abbâd al-Mahlabî för oss: Abû Djamrah berättade för oss, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: […]

5. Tron steg ned stegvis

Här förfelar de som anser att tron består av enkom tal. När de hör Allâh kalla dem för ”troende” anser de att deras tro är fulländad. Också missförstår de hadîthen där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Tron är att du tror på Allâh…”1 och hadîthen där en man skulle frige en troende och […]

31. Högmod förhindrar tron

Att beljuga sändebuden och deras anhängare, nedvärdera dem och håna dem hejdar också tron. Som Nûhs folk sade: أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ”Skall vi tro på dig som har slöddret till anhängare?”1 مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ ”Vi ser att du inte är mer än en […]

56. Salafs syn på de höghetsdementerande

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga om Djahmiyyah: ”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.” I ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” återberättade Ibn Abî Hâtim från Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah och Imâm Ahmads lärare – som sade: ”Djahmiyyah har […]

55. Allah är frånskild från skapelsen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ´Abdullâh bin Ahmad och andra återberättade autentiskt från Ibn-ul-Mubârak som fick följande fråga: ”Hur lär vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att […]

Dogmen på efterföljarnas tid

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade: ”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1 al-Awzâ´î var en av […]

Ingenting med Irdjâ’ att göra

Mûsâ bin Sahl underrättade oss: Muhammad bin Ahmad al-Asdî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade: ”Jag frågade Ahmad om personen som säger att tron stiger och sjunker. Han sade: ”Han har ingenting med Irdjâ’ att göra.”

2. Tron i Makkah

Enligt regel, som är vårt bevis i sakfrågan, skall Qur’ânen följas. Allâh (ta´âlâ) sade: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen.”1 Jag refererade till […]

30. Lyx och glamour förhindrar tron

Också lyx och glamour förhindrar tron. Sådana faktorer får slaven att följa sina drifter och skadliga frestelser: بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ”Nej, Vi lät dem – liksom deras fäder – njuta av livets goda så länge att de fann tiden lång.”1 إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ”I det förgångna levde de […]

37. Wardâns ord om Allâhs händer

38 – ´Awf al-A´râbî berättade att Wardân Abû Khâlid sade: ”Allâh skapade Âdam med Sin hand, Han skapade Djibrîl med Sin hand, Han skapade Sin tron med Sin hand, Han skapade pennan med Sin hand och Han skrev boken hos Sig med Sin hand.”1 1as-Sunnah (583) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

Ahnâf vidhåller avvika från Salaf

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte – han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter.”1 Även om hadîthen är tolkad så utgör den ett argument mot Hanafiyyah som vidhåller avvika från Salaf när de säger att tron vare […]

2. Tron består av dogm, tal och handling

[1] Vi börjar med det Allâh (ta´âlâ) har förpliktigat Sina slavar, sänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och uppenbarat Sin skrift för; tron på Allâh (´azza wa djall). Tron handlar om att bekräfta det Han (tabârak wa ta´âlâ) sade, befallde, påbjöd och förbjöd via allt som sändebuden har förkunnat från Honom och det […]