Det dolda avguderiet som många är okunniga om

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”1 Om mindre avguderi var fruktansvärt för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som besatt fulländad kunskap och stark tro, är det och värre än så än mer […]

Ska inte vänta på examen

Fråga: Ska studenten först vänta med att ta sin universitetsexamen för att kalla till Allâh och Tawhîd i sitt hemland eller får han göra det under lovet? Svar: Han ska inte vänta på sin examen. Han får kalla till Allâh utifrån kunskapen som han har. Han får sprida kunskapen han har.

Vem är Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb?

Opponenten sade: ”Den här mannen har gjort lydnad till honom till islams sjätte pelare, vilket hans egne broder Shaykh Sulaymân bin ´Abdil-Wahhâb har sagt. Han ansåg att han förfelade och accepterade inte hans kall. Han förbjöd honom spilla blod och plundra.” Att hans broder Sulaymân skall ha uttalat sig på det viset är inga problem […]

Därav Takfîr på Sulaymân bin Suhaym

Å ena sidan säger Sulaymân bin Suhaym att all dyrkan får endast tillägnas till Allâh allena och att ingetdera får tillägnas till nära änglar eller sända profeter. Å andra sidan beljuger han sig själv och säger att det inte är avguderi att tillbe Shamsân och hans jämlikar i tid av svårigheter, avlägga eder för dem […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

Och varje innovation är en villfarelse

2735 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh och lyssna och lyda om så en abessinsk slav skulle råda över er. Den av er som kommer att leva längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. […]

Religionsenighet hos Sûfiyyah

Med religionsenighet syftar Sûfiyyah på vilken religion människan än antar, såväl himmelsk som påhittad, korrekt som inkorrekt, baserad på sann Tawhîd som på avguderi. Den tron enar motsatser, paradoxer, tro och otro, sanning och osanning, gott och ont, existens och icke-existens. Sûfiyyahs tro på religionsenighet slutar med avsaknad tro på nästa liv, uppståndelse, avlöning och […]

”Hela Qur’ânen är avguderi”

Sûfiyyah hämtar sin så kallade vetskap från smaken (الذوق). Således varierar deras vetskap i enlighet med deras olikartade smaker. De tog sin tillflykt till denna legend när de hade insett att deras vetskap kolliderar med såväl förnuftet som med religionen. Sûfiyyah tror starkt på att förnuftet är ingalunda medel till begrepp av realia. Också anser […]

Bästa böcker om Tawhîd och mot avguderi

Sett till att det inte är läge för fördjupning, nöjer jag mig med att referera till några relevanta böcker så att alla som vill ha en sund dogm om Tawhîd och vetskap om avguderiets sorter och innovationernas typer kan hänvisa till dem. Den som gör det kommer förmodligen inte att bibehålla några tvivel inom ämnet […]

Inga tvivel om deras otro

Fråga: Det sägs att folket i Tuhâmah går runt förskönade stenar och besöker dem. Vad är domen för det? Svar: Det är inget typiskt för Tuhâmah. Handlingen utförs på flera håll av människor som vanligtvis avgudar, innoverar och anser att dessa stenar och döda människor förmår att gagna och skada, klär kupoler och tänder ljus […]

ash-Shawkânî hyllar Ibn ´Abdil-Wahhâbs böcker

År 1215 skickade ledaren av Nadjd två volymer till vår ledare. En bestod av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs avhandlingar. Alla uppmanade till uppriktig Tawhîd och varnade för avguderi som praktiseras av gravdyrkare. Avhandlingarna är bra och fulla av bevis ur Qur’ânen och Sunnah.

Vad är insikt?

Fråga: Vad är insikt? Svar: Insikt är kunskap om vad som har sagts av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Insikt är att ha vetskap om vad sanningens folk tror på och vad osanningens folk tror på. Insikt är att kunna skilja på Tawhîd och avguderi, islam och dess motsats.

14. Att vara i farozonen

Den insiktsfulle och lärde har kunskap om sanningen, Tawhîd och avguderi. Han luras inte av avgudadyrkarnas tvivel. Han påverkas inte av dem. Han rent av river dem och klarlägger deras falskhet och blottar dem för människorna. Du hör ju Honom (djalla wa ´alâ) säga: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ”Och vilka exempel […]

Ignoranten om Satans horn från Nadjd

2246 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Makkah! Allâh! Välsigna vårt Madînah! Allâh! Välsigna vårt Levanten! Välsigna också vår Sâ´ och vår Mudd!” En man sade: ”Allâhs sändebud! Vårt Irak också.” Han vände sig bort från honom varpå mannen upprepade det två gånger till. Slutligen sade han: ”Där finns jordbävningar […]

5. Därför skickades profeter och sändebud

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det betyder att endast Allâh (´azza wa djall) skall dyrkas. Detta är inte detsamma som att betro att Han är ensam om att skapa, försörja och ordna. Denna sort innebär att bön, åkallan, avlagd ed, vallfärder, välgörenhet och all annan dyrkelse tillägnas enbart Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för Allâhs sak. Det var […]

Plikten i Senegal

Fråga: Varje år i samband med Rabî´ al-Awwal samlas Senegals Sûfiyyah och Tidjâniyyah för att läsa al-Bûsayris dikt ”al-Burdah”. Vad är domen för att läsa poesin och vad är vi ålagda i förhållande till handlingen? Svar: Ni är ålagda att lära ut. Lär dem Sunnah och förbjud dem innovationer. Lär dem Tawhîd. Lär dem, de […]

Skolastikern som bekräftade Allahs höghet

76 – Ibn Kullâb Skolastikernas dåtida ledare i Basrah, Abû Muhammad ´Abdullâh bin Sa´îd bin Kullâb al-Qattân al-Basrî. Han författade böcker i avvisning av Mu´tazilah som han själv kunde vara överensstämmande med ibland. Hans anhängare är Kullâbiyyah varav några träffade Abûl-Hasan al-Ash´arî. Han brukade avvisa Djahmiyyah. Vissa ovetande sade att han innoverade sin innovation för […]

6. Bara en metod är tillåten

Jag skall behandla Tawhîd-ul-Ulûhiyyah på grund av två orsaker: 1 – Enligt Qur’ânen är ämnet det viktigaste i sändebudens kall. De eviga konflikterna mellan dem och deras samfund handlade om just det ämnet. Den konflikten varar förvisso än idag och kommer nog att pågå fram till Domedagen. Så prövar och upphöjer Allâh sändebudens arvingar. 2 […]

5. Hela Qur’ânen handlar om Tawhîd

Dessa tre sakfrågor är deras kalls gemensamma nämnare och fundament som Qur’ânen månar oerhört mycket om och klargör ytterst mycket. De är Qur’ânens viktigaste mål som den baseras på och upprepar. I alla kapitel och i flesta berättelser och exempel tar Qur’ânen upp rationella och materiella bevis för dessa tre frågor. Det vet han som […]

74. Vad är domen för att förtala de lärda?

Fråga 74: Numera är det vanligt att stora lärda förtalas och anklagas för otro och synder. Framför allt efter deras utslag om sprängattentat har de blivit beskyllda för att brista i hat och kärlek för Allâhs sak. Vad är domen för att avvisa sådana ungdomar? Svar: Ignoranten skall tiga. Han skall tiga och frukta Allâh […]