Måste be som imamen

Fråga: En resenär sluter sig till en hemmastadd imam i sista Tashahhud. Ska han be fulltaligt eller korta bönen? Svar: Han måste be fulltaligt. Om han sluter sig till en imam som ber fulltaligt, måste han också be fulltaligt ehuru han sluter sig till bönen i dess slutskede. Han har samma dom som imamen.

Sluter sig till fredagsbön i Tashahhud

579 – Min fader berättade för mig: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Mughîrah som sade: ”Jag frågade Ibrâhîm om mannen som sluter sig till fredagsbönen medan imamen sitter ned innan han gör Taslîm. Han svarade: ”Han ska be fyra Raka´ât.” 580 – Jag frågade min fader om det och […]

Resenär ber som hemmastadd imam

565 – Jag läste för min fader: ”Vad gör resenären om han sluter sig till imamen som befinner sig i Tashahhud i sista Rak´ah?” Han svarade: ”Om resenären sluter sig till den hemmastaddes bön, ber han som den hemmastadde.” Han sade: ”Det rapporteras från Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs att resenären som ber bakom den […]

Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

20. Vackraste kvinnan i bönen

Ibn ´Abbâs sade också: ”En av de vackraste kvinnorna bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vid Allâh! Jag har aldrig sett någon så vacker. Vissa män ställde sig längst fram för att slippa se henne, andra ställde sig längst bak. När de gick ned i Rukû´ tittade de under armen. Följaktligen uppenbarade […]

Bästa sortens Witr

Fråga: Har det autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna bad Witr i Tarâwîh med en enda Tashahhud? Svar: Ja, de säger att det är harmlöst att be Witr med en Taslîm. Man ska däremot inte sitta i första Tashahhud så att bönen inte liknar Maghrib. Det är förbjudet. Hadîthen säger: ”Likna […]

Bad Maghrib fyra Raka´ât

378 – Jag sade till Ahmad: ”Medan en man ber Maghrib inser han i Tashahhud att han har bett fyra Raka´ât. Vad ska han göra?” Han svarade: ”Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.” 379 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som tvivlar huruvida han har […]

Sluter sig till fredagsbönen i Tashahhud

Fråga: Jag sluter mig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud. Anses jag ha hunnit med bönen? Svar: Nej. Fredagsbönen uppnås inte utan en hel Rak´ah. Du skall ändå sluta dig till imamen för att rätta dig efter honom och erhålla belöning. Därefter fullbordar du bönen i form av Dhuhr och inte fredagsbön.

Hylla och freda Muhammad

Fråga: Vad är domen för att hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i allmänhet och i Tashahhud och fredagspredikan i synnerhet? Svar: Många lärde anser att handlingen utgör en pelare i bönens sista Tashahhud. Utan den är bönen ogiltig. Utom bönen är det obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans […]

Lär din familj islam

al-Bukhârî sade: 17 – Kapitel om den som säger att under resan skall en böneutropare kalla till bön 628 – Mu´allâ bin Asad berättade för oss: Wuhayb berättade för oss, från Abû Qilâbah, från Mâlik bin al-Huwayrith som sade: ”Tillsammans med en grupp landsmän kom jag till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och stannade […]

Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare. Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd. Utmed detta kan vi […]

Hälsningen i bönen

Fråga: Hur hälsar man tillbaka i bönen om man befinner sig i Rukû´, Sudjûd eller Tashahhud? Svar: Hälsningen skall inte hälsas tillbaka i Sudjûd. Det är i stående person som man hälsar tillbaka genom att låta handens ovansida peka uppåt och handflatan nedåt, så att person märker att du hälsar tillbaka. Detsamma görs i sittande […]

Dyrka hela livet utan att veta beviset

206 – Imâm, ´Allâmah och Muhaddith Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Muthannâ bin ´Abdillâh bin Anas bin Mâlik al-Ansârî al-Khazradjî an-Nadjdjârî al-Basrî. Han var pålitlig och domaren av Basrah. ar-Râmahurmuzî sade: ´Abdullâh bin Muhammad bin Abân al-Khayyât från Râmahurmuz berättade för mig: al-Qâsim bin Nasr al-Mukharramî berättade för oss: Sulaymân bin Dâwûd al-Minqarî berättade […]

Inte vara tyst i Tashahhud

Fråga: Om imamen drar ut på första Tashahhud. Får den ledde läsa Ibrâhîmiyyah-bönerna? Svar: Det är harmlöst. Han skall inte tiga. Antingen läser han Ibrâhîmiyyah-bönerna eller också läser han Tashahhud ånyo. Han skall i alla fall inte tiga.