Dessa ber inte i moskén

Muslim sade: 654 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Bishr al-´Abdî berättade för oss: Zakariyyâ’ bin Abî Zâ’idah berättade för oss: ´Abdul-Malik bin ´Umayr berättade för oss, från Abûl-Ahwas som berättade att ´Abdullâh sade: ”På vår tid var det bara kända hycklare och sjuka som inte bad i samling. Den […]

Välgörenhet för bot

Fråga: En person skänker välgörenhet till fattiga och behövande för att en sjuk anhörig till honom skall bli frisk, ty hadîthen säger: ”Behandla era sjuklingar med välgörenhet.”1 Anses det vara en god handling för ett jordiskt ändamål? Svar: Det är harmlöst. Allâh avvärjer svårigheter via välgörenhet. Han eftersträvar Allâhs belöning samt förskoning från det som […]

Utdrag ur Su´ûd bin ´Abdil-´Azîzs brev till Makkah och Madînah

Vi gör som sagt inte Takfîr för synder. Vi bekrigar och gör Takfîr bara på dem som avgudar andra med Allâh, tillskriver Honom vederlikar, tillber dem med Allâh, slaktar för dem, avlägger eder för dem som för Allâh, bävar för dem som för Allâh, ber dem om hjälp i tid av svårigheter och för att […]

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]