Ingen annan Mahdî än ´Îsâ

77 – Anas berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns ingen annan Mahdî än ´Îsâ.” Motsägelsefull. Denna hadîth utnyttjar Qâdiyâniyyah för att propagera sin falske profet Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânîs profetskap. Denne man sade sig vara profet, därefter påstod han att han var ´Îsâ bin Maryam vars nedstigning innan Apokalypsen […]

ash-Shihristânî: Skolastiker är förvirrade

De nämner hur ash-Shihristânî sade att det enda han kunde finna bland filosofer och skolastiker var förvirring och ånger. Han sade: Jag har besökt alla institut och blickat över alla milstolpar Och jag såg ingen annan än den förvirrade lägga handen på hakan eller den ångerfulle skaka tänder Det finns många liknande exempel. Ni samtida […]

Helvetet som skall upphöra

Från vissa Salaf rapporteras det att helvetet kommer att upphöra existera efter en lång tid. De argumenterar med rapporteringar där merparten är svaga. Exempelvis sägs det att ´Umar och andra sade: ”Om Eldens invånare hade vistats oändligt länge i Elden skulle de en dag kommit ut ur den.”1 De säger att syndarnas sorti är inte […]

Sûfiyyahs vilsna resonemang om dyrkan

Fråga: Somliga Sûfiyyah menar att slaven kan uppnå en nivå vari han inte dyrkar Allâh utav rädsla för Hans straff eller hopp om Hans belöning, utan utav tacksamhet… Svar: Det är villfarelse. Det är villfarelse och sorti från det som står i Qur’ânen och Sunnah. De säger att de varken dyrkar Allâh utav rädsla för […]