Betalas allmosa på hyresfastigheter?

Fråga: Betalas allmosa på hyresfastigheter? Svar: Allmosa betalas inte på fastigheter ämnade för uthyrning eller boende. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller häst.”1 Fastigheten som du hyr ut är för egen vinning. Dock måste du betala allmosa på inkomsten som du besitter ett […]

Betalas allmosa på privatbilar?

Fråga: Betalas allmosa på privatbilar? Svar: Nej. Allmosa betalas inte på något som är ämnat för privat bruk. Det enda undantaget är guld- och silversmycken. Annars betalas inte allmosa på privata ägodelar som bil, kamel och jordbruksredskap. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att betala allmosa på sin slav eller […]

Foster dör under moderns fasta

Fråga: En höggravid kvinna i åttonde månaden fastade Ramadhân. En mycket varm dag kände hon hur fostret sparkade mycket hårt i magen. Veckan därpå föddes barnet dött. Syndade modern? Svar: Helt klart förfelar den havande kvinnan som fastar när hon besväras av fastan. På så sätt går hon emot tillståndet som Allâh har gett henne. […]

23. Muhammads budskap i begynnelsen

Också Sunnah består av många bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde och avslutade sitt kall med Tawhîd som han vidhöll hela livet: 1 – ´Amr bin ´Absah as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Under den hedniska tiden ansåg jag att människorna var vilsna, ty de dyrkade avgudar. Jag fick reda på […]

113. Extra köttspad till grannarna

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 113 – Bishr bin Muhammad berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss: Shu´bah underrättade oss, från Abû ´Imrân al-Djawnî, från ´Abdullâh bin as-Sâmit, från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) som sade: ”Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: Lyssna och lyd om han så är en stympad slav, […]

34. Den absolut bästa skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 30 – Muhammad är Hans utvalde slav, utkorade profet och behagliga sändebud. Han är den siste profeten, de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och världarnas Herres älskade. FÖRKLARING Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som beträder Salafs väg vittnar om profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och att Allâh har valt ut honom, […]

33. Allâh visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Inget var dolt för Honom innan Han skapade dem. 30 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. 31 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom. FÖRKLARING Han visste vad som skulle ske innan skapelserna fanns. […]

Lärda blottar vilsna

Allâh (´azza wa djall) sade: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ”DE SOM har fått kunskap inser att det som din Herre har uppenbarat för dig är sanningen och att den leder till vägen till den Allsmäktige, Den som allt lov och pris tillkommer.”1 De […]

Vikten av religiös förståelse

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1 Hadîthen har såväl ett direkt som ett indirekt budskap. Det direkta är att förståelse inom religion bevisar att Allâh vill slaven väl. Det indirekta är att Han inte vill slaven väl […]

Allmosa på kycklingfarm

Fråga: En man har en kycklingfarm. Skall han betala allmosa på projektet? Svar: Allmosa skall betalas på allt i projektet som är ämnat för affärer. Utrustningen skall dock ingen allmosa betalas på, ty den är inte ämnad för affärer. Utrustningen är bara verktyg. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Muslimen är inte skyldig att […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

49. Tjugofjärde beviset från Sunnah för Allâhs händer

51 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ingen slav skänker en välgörenhet från en lovlig inkomst – och endast det lovliga accepteras av Allâh – utan att Han lägger den i den Nåderikes hand och när den liksom ni när era fålar, varpå en dadel blir som ett […]

Herren och slaven enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Om Sûfiyyah menar att hela existens är Allâh, så är det naturligt att de också hävdar att Allâh är både Herren och slaven. al-Djîlî (d. 826) sade: Essensen har två sidor en lägre och en högre Varje sida har sina essenser, drag och handlingar Om du säger att den är en, så har du rätt […]

Och varje innovation är en villfarelse

2735 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag befaller er att frukta Allâh och lyssna och lyda om så en abessinsk slav skulle råda över er. Den av er som kommer att leva längre kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. […]

36. Ibn Aslams ord om Allâhs händer

37 – Det har autentiserats från Zayd bin Aslam som sade: ”Då Allâh skrev Tora med Sin hand sade Han: ”I Allâhs namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand till Sin slav Mûsâ.”1 1as-Sunnah (576) av Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal.

188. Föd slavarna av det ni äter

188 – Sa´îd bin Sulaymân berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: al-Fadhl bin Mubashshir berättade för oss: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att slavar behandlas väl och sade: ”Föd dem av det ni äter, klä dem i era kläder och plåga inte Allâhs (´azza […]

187. Klä slavarna i det ni klär er

187 – Muhammad bin ´Abbâs berättade för oss: Hâtim bin Ismâ´îl berättade för oss, från Ya´qûb bin Mudjâhid Abû Harzah, från ´Ubâdah bin al-Walîd bin ´Ubâdah bin as-Sâmit som sade: ”Jag och min fader gick ut i detta Hjälparnas kvarter för att söka kunskap innan de alla hade avlidit. Den förste vi träffade var profetens […]

19. Sa´îd bin Abî Hilâls ord om Allahs händer

18 – Det har autentiserats att Sa´îd bin Abî Hilâl sade: ”Jag har fått reda på att det första som sändes ned från Allâh till Mûsâ var: ”I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Detta har Allâh skrivit med Sin hand i tavlorna till Sin slav Mûsâ.”

Ashâ´irahs splittrade teser om människans förmåga

al-Fakhr ar-Râzî sade i ”al-Arba´în fî Usûl-id-Dîn” och ”Nihâyat-ul-´Uqûl” att Ashâ´irah är uppdelade i fyra grupper och att deras gemensamma nämnare är att slaven saknar oberoende i sina handlingar. I den andra boken nämner han att deras gemensamma nämnare är att slaven gör sina handlingar frivilligt. Härmed skall vi klargöra alla gruppers respektive tes: 1 […]

4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre […]