al-Bayhaqîs bekännelse

På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare): ”Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt. Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför […]

Någon att avundas

´Abdullâh bin Ahmad sade: ”Min fader bad om nåd för al-A´yan och sade: ”Jag avundas honom. Han dog och kunde inget annan än Hadîth. Han var ingen skolastiker.” Så var Salafs imamer. De tillät inte inträde i skolastik och debatt. De gjorde sitt yttersta för att hålla sig till Qur’ânen och Sunnah, förstå sig på […]

16. Skolastiker vill inte ha Qur’ânen och Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I stil med detta har jag sett flera konkretisera. Fordringarna är oundkomliga och står för att Qur’ânen vägleder inte till vetskap om Allâh, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall inte undervisa och underrätta om Allâhs egenskaper och tvistande människor skall inte referera till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu […]

15. Hjärnan – skolastikernas utgångspunkt

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade: Därtill består dessa människor av två grupperingar i sakfrågan. De flesta anser att allt som dementeras av intellektet skall förkastas. Andra förespråkar passivitet och menar att allt som förkastas av intellektet skall dementeras och utgöra en utgångspunkt i tid av meningsskiljaktighet. Enligt dem är det sanningen och allt i Qur’ânen och […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]

Salafs enade dogm om Allâhs egenskaper

Ibn ´Aqîl sade: ”Förr i världen brukade vi vara högt uppsatta bland inriktningarna. Idag är vi sjuttio stycken, utkörda och belägrade.” Han indikerar att våra förfäder trodde en sak och vi en annan och att vi har innoverat varför vi förtjänar detta straff. Det är lögn, påhitt och skamlöst och gudlöst sagt. Låt honom berätta […]

Skolastikern lyckas aldrig

Sâlih bin Ahmad sade: Jag hörde min fader säga: ”Den som påstår att Allâhs namn är skapade hädar.” al-Marrûdhî sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som anammar skolastik kommer inte att lyckas. Den som anammar skolastik kommer inte att undkomma Djahmiyyahs dogm.” Hanbal sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som tycker om skolastik […]

Ibn Qudâmah: Skolastiker är skamlösa lögnare

En grupp skolastiker och innovatörer klänger sig fast vid dementi av liknelse för att kunna kritisera Ahl-ul-Athar och avfärda rapporteringar. Varifrån annars kommer de fram till liknelse? Om gemensamma namn innebär liknelse så har de själva liknat Allâh vid skapelsen då de bekräftar Hans hörsel, syn, kunskap, förmåga, vilja och liv. Allâh har ju nittionio […]

10. Så säger ignoranter om Tawhîd-indelningen

Denna indelning av Tawhîd i tre kategorier är grundad på Qur’ânen och Sunnah. Till skillnad från vad dagens ignoranter och vilsna säger är den inte alls innovativ: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ”De vill släcka ut Allâhs ljus med sina ord, men Allâh skall låta Sitt ljus lysa med […]

Fakhr ar-Râzî: Skolastik gagnar inget

Du ska veta att Fakhr ar-Râzî, som betraktas tillhöra sin tids störste förespråkare av tolkning, tog tillbaka sin norm till förmån för Salafs dogm. Han erkände att sanningen gällande Allâhs egenskaper ligger i Qur’ânen. I sin bok ”Aqsâm-ul-Ladhdhât” konstaterade han följande: ”Jag har funderat på de metodiker som följs av skolastiker och filosofer och sett […]

Ibn Rushd: Fel att tolka ansiktet, ögonen och händerna

Beträffande de egenskaper Han beskrivit Sig själv med i Sin skrift, som ansikte, händer och ögon, så har intellektet ingenting att säga till om i sakfrågan. Sådant känns endast vid via Uppenbarelsen varför det är obligatoriskt att betro dem utan föreställning och begränsning. Ty Han är vare sig kropp, kroppsdelar eller avbild. Så säger forskande […]

al-Bâqilânî var den bäste skolastikern

al-Qâdhî Abû Bakr Muhammad bin at-Tayyib al-Basrî al-Bâqilânî – som är den absolut bäste av Ashâ´irahs skolastiker – sade i sin bok ”al-Ibânah”: ”Om någon undrar i fall vi säger att Allâh är överallt, ber vi Allâh skydda oss mot det. Faktum är att Han är upprest över tronen, vilket Han själv sade i Sin […]

Ingen skadar islam som Sûfiyyah och skolastiker

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”: ”Ingen skadar föreskriften som skolastiker och Sûfiyyah. De förstnämnda förstör hjärnor med hjälp av inbillande tvivel. De sistnämnda förstör handlingar och river religionens regler. Jag har erfarenhet av bådadera. Det yttersta de förstnämnda uppnår är tvivel och det yttersta de sistnämnda uppnår är lättsinnighet. Jag tycker faktiskt att skolastiker är […]

Beskådningen enligt Ahl-ul-Hadîth och skolastiker

Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalîs hadîth om Beskådningen är som sagt autentisk och mångfaldigt återberättad från fler än trettio följeslagare och i fler än åttio hadîther. Beträffande dess betydelse, betror Ahl-ul-Hadîth den enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syfte. Och vad beträffar skolastiker bland Ashâ´irah, Mu´tazilah och Shî´ah, så är de enade om att […]

Då är följeslagarna också vilsna

För att något ska förstås metaforiskt kräver skolastiker och tolkare bara att åhöraren har kunskap om indicier om än med hjälp av långsökta teorier och utdragna forskningar. När folket förvirrades av detta och samtalsämnet blev allt tunnare och farligare, tog majoriteten av Ahl-us-Sunnah fast i dogmen som bekräftar allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah […]

En påhittad och obegriplig åsikt

al-Qurtubî sade i ”al-Asnâ”: ”De flesta företrädare och efterträdare – skolastiker vill säga – menar att om Skaparen måste frånkännas riktning och begränsning måste Han dessutom frikännas allt vad riktning och begränsning innebär. Följaktligen frikänner de Skaparen en riktning. Enligt dem är Han inte uppe. Ty det skulle i så fall innebära att Han är […]

Förbjudet att baktala de bokstavstrogna

Det farliga är att tolka liknande sakfrågor, men ingen större sak att förstå dem bokstavligt. Dock händer det att skolastiker förlöjligar och nedvärderar Ahl-ul-Athar på grund av att de inte tolkar. Det är förvisso fult gjort, ty alla behöver inte forska i frågan. Faktum är att Ahl-ul-Hadîth anser det vara Sunnah att inte forska i […]

Skolastiker tolkar, inte Salaf

2551 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?” Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî. […]

19. Följeslagarna tolkade inte Allahs egenskaper

78 – Angående samstämmigheten, så var följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) enade om att inte tolka dem. Generationerna efter dem förhöll sig likadant. Tolkningarna härstammar bara från innovatörer eller folk som associeras med innovationer. 79 – Samstämmighet utgör ett slående bevis. Ty Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund enas inte om villfarelse. Imamerna efter dem […]

De övergav skolastiken

al-Qurtubî sade i sin förklaring till ”Sahîh Muslim”: ”Efter att ha levt långa liv lämnade flera skolastiska imamer skolastiken. En av dem var skolastikernas imam Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî som sade: ”Jag hade läst så mycket. Sedan lämnade jag muslimerna med deras islam och uppenbara kunskaper, gick ut på det vida havet och började dyka efter det […]