Hon är skild om maken talar med en kättare

al-Hasan bin as-Sabbâh sade: ”Det sades till Ahmad bin Hanbal: ”Sadjdjâdah blev frågad om en man som sade till sin fru att hon är skild tre gånger gillt om han talar med en kättare. Efter det talade han med en man som ansåg att Qur’ânen är skapad. Då sade Sadjdjâdah: ”Hans fru är därmed skild.” […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]

Fel som utesluter individen ur Salafiyyah

Fråga: Vad är det för avvikelse som utesluter dess utövare ur Salafs metodik? Svar: Klar och tydlig avvikelse inom en klar och tydlig dogm. Till exempel dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen. Den dogmen är ju bekräftad i Qur’ânen och mångfaldigt återberättad Sunnah. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah. Ännu […]

Så länge en Sunnî lever råder sanningen

Ibn Abî Usâmah sade: ”Det har berättats för oss att det sades till Ahmad under prövningen: ”Abû ´Abdillâh! Ser du inte hur sanningen har övermannats av falskheten?” Han sade: ”Aldrig! Falskheten råder över sanningen först när hjärtan förflyttas från vägledning till villfarelse. Våra hjärtan håller fortfarande fast vid sanningen.” Abû Dja´far al-Anbârî sade: ”När jag […]

42. Tjugonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

43 – ´Abdullâh bin al-Hârith berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh har skapat tre saker med Sin hand: Han skapade Âdam med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade paradiset med Sin hand.”1 Berättarkedjan saknar följeslagare. Hadîthen bevisar att skriften är skapad, det vill säga att […]

Skapad nåd och oskapad nåd

De lärde har delat upp Allâhs (´azza wa djall) nåd i två typer: 1 – Skapad nåd. Exempel på den skapade nåden nämns i hadîthen där Allâh säger till paradiset: ”Du är Min nåd som Jag benådar med den Jag vill av Mina slavar.”1 Han sade att paradiset är Hans nåd eftersom platsen är benådad […]

Han är otrogen

Ibn ´Allân och andra sade: al-Kindî underrättade oss: ash-Shaybânî underrättade oss: al-Khatîb underrättade oss: Abû Nu´aym Hâfidh underrättade oss: Mûsâ bin Ibrâhîm bin an-Nadhr al-´Attâr berättade för oss: Muhammad bin ´Uthmân bin Abî Shaybah berättade för oss: Jag hörde ´Alî al-Madînî stå på predikstolen och säga: ”Den som påstår att Qur’ânen är skapad är otrogen. […]

Abu Hanifah om Qur’anen

Vissa Ahl-ul-Hadîth har uttalat sig konkret om att det inte är bekräftat att Abû Hanîfah ansåg att Qur’ânen är skapad. Det rapporterade bland andra al-Khatîb al-Baghdâdî via al-Marrûdhî från Ahmad bin Hanbal. Andra har återberättat från Abû Hanîfah att han sade att Qur’ânen är oskapad. Sådana återberättelser är kända i böcker som ”Târîkh Baghdâd” och […]

Därför fick Ahmads söner inte lyssna på ´Alî bin al-Dja´d

Abû Dja´far al-´Uqaylî sade: ”Jag sade till ´Abdullâh bin Ahmad: ”Varför skriver du inte ned från ´Alî bin al-Dja´d?” Han sade: ”Min fader förbjöd mig att gå till honom. Han hade hört att han förtalar följeslagarna.” Ziyâd bin Ayyûb sade: ”En man frågade Ahmad bin Hanbal om ´Alî bin al-Dja´d varpå al-Haytham sade: ”Skall det […]

Hälsa inte tillbaka

Abû Bakr al-A´yan sade: ”Jag kom till Âdam al-´Asqalânî och sade: ”´Abdullâh bin Sâlih, al-Layths skrivare, hälsar till dig.” Han sade: ”Hälsa inte tillbaka.” Jag sade: ”Varför inte?” Han sade: ”Han säger att Qur’ânen är skapad.” Då berättade jag om hans ursäkt och att han visat ångerkänslor och kungjort för människorna om sin ånger.” Han […]

Då får du inget bidrag

65 – ´Affân bin Muslim bin ´Abdillâh, slav till ´Azrah bin Thâbit al-Ansârî. Imâm, Hâfidh och Iraks Muhaddith. Abû ´Uthmân al-Basrî as-Saffâr. al-Qâsim bin Abî Sâlih sade: Jag hörde Ibrâhîm bin Dayzîl säga: ”När ´Affân blev kallad till prövningen, tog jag tag i hans åsnas sele. Då han hade kommit fram krävdes han på att […]

Detta är deras bevis

Ishâq bin Ibrâhîm sade: ”När al-Ma’mûn hade anlänt till Damaskus fick han höra talas om Abû Mushir och hans kunskap och förståelse varpå han skickade bud efter honom. Därefter sade han till honom: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Abû Mushir sade: ”Det Allâh (ta´âlâ) sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ […]

Dog i fängelset för dogmens skull

60 – Abû Mushir ´Abdul-A´lâ bin Mushir bin ´Abdil-A´lâ bin Mushir al-Ghassânî ad-Dimashqî. Imamen och Shaykhen av Levanten. Ibn Sa´d sade: ”Abû Mushir förflyttades från Damaskus till Raqqah hos al-Ma’mûn. Han frågade honom om Qur’ânen varpå Mushir sade: ”Den är Allâhs tal.” Han vägrade säga att den är skapad. Då kallade han på läder och […]

Ashâ´irahs gemensamma nämnare med Mu´tazilah

Mu´tazilah säger: ”Denna arabiska Qur’ân som består av kapitel, bokstäver, verser och ord är den som Allâh har sänt ned till Muhammad. Vi har ingen annan Qur’ân och Allâh har inget annat tal. Den är dock skapad i något annat.” Ashâ´irah säger: ”Dessa 114 kapitel, sju sjundedelar och trettio delar är på det arabiska språket […]