Ingen åsikt att anamma

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/137) Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att både paradiset och helvetet är ändlösa. Det finns ingen skillnad mellan dem. Även om det finns en liten meningsskiljaktighet i sakfrågan, så är den överväldigad. Det har rapporterats från vissa av Salaf att […]

Ändrad plats efter obligatorisk bön

Fråga: Finns det någon hadîth som rekommenderar att den bedjande byter plats efter obligatorisk bön? Svar: Mig veterligen finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Dock brukade Ibn ´Umar och många andra Salaf (radhiya Allâhu ´anhum) göra så. Det är alltså högt i tak där. Visserligen är hadîthen som Abû Dâwûd rapporterar om det svag, […]

Salaf saknade kunskap om skolastik och tolkade inte

Imâm, ´Allâmah, förebild, Faqîh och den lärde av Nordafrika Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî al-Mâlikî. Han kallades för ”Mâlik den Lille”. Han var framstående i kunskap och handling. Ibn Abî Zayd hade Salafs dogm; han saknade kunskap om skolastik och han tolkade inte.

Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att […]

Krossa fladdermössen

Sedan gammalt finns det kallare till mörker och prövningar. De sprider tvivel om de lärde och den sanna metodiken. De uppmanar andra att tänka utanför ramarna1. Vi beträder dock en sund och rak väg och metodik i form av Qur’ânen, Sunnahs och Salafs förståelse. Varför ska vi bry oss om något annat? Vi ska sprida […]

65. Sanningen är med måttliga Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Såväl imamernas utlåtanden som citaten av dem är för många för att kunna rymma i detta utslag. En av dem som citerade deras dogm var Abû Sulaymân al-Khattâbî som skrev i sin kända avhandling ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”: ”Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och […]

Resa till begravningsbön och kondoleans

Fråga: Vad är domen för att resa till begravningsbön eller kondolering? Svar: Det är bevislöst. Det har inte rapporterats att Salaf reste i kondolerande syfte. Ditt mål är att be för den döde, det kan du göra överallt. Framförallt idag kan du kondolera på plats med hjälp av mobiltelefon och telefon.

De beskyller oss för extremism och dementi av rättsskolor

Å andra sidan finns en grupp efterapare bland Sûfiyyah och ordenssällskap som saknar liv om de inte grundar sig på svaga och påhittade hadîther som de utnyttjar för att ta makt över allmänhetens hjärtan. Således behagas de inte av att man särskiljer svaga och påhittade hadîther och praktiserar islam utmed Qur’ânen och Sunnah. De bekrigar […]

Inget att bråka om

Fråga: Om jag ser en person inte ta upp händerna i samband med Takbîr i begravningsbönen. Ska jag upplysa honom? Svar: Tala om för honom att det är bättre att ta upp händerna. Gör det vänligt. Var inte hård eller fördömande. Berätta för honom att det är bättre att ta upp händerna och att Salaf […]

Upplyftning av händer under begravningsbönens Takbîr

Fråga: Finns det bevis för upplyftning av händer i samband med varje Takbîr under begravningsbönen? Svar: Ja. Följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter. Det finns bevis för upplyftning av händer under obligatoriska och frivilliga böner – och denna bön är som de.

Tänk utanför boxen – det är agendan

Fråga: Vissa säger att de som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah enligt [oklart ljud] är vilsna. De menar att de båda källorna måste läsas ånyo och på ett sätt som lämpar sig efter samtiden. Vad säger ni om det? Svar: Där har du felet. Källorna ska läsas ånyo – det vill säga lämna Salafs […]

Det är inte Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En man vid namn ´Uthmân al-Khumayyis brukar debattera med Shî´ah. Är det tillåtet att sprida sådana kassettband? Svar: Om debatten bidrar med att den vilsne återvänder till sanningen och att folket ser skillnaden på sanning och osanning, är den harmlös utefter behov. Dock är ständiga debatter mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah meningslösa. De kan faktiskt […]

Sann kärlek

Slavarnas kärlek till Allâh och Allâhs kärlek till slavarna är två verkliga kärlekar. Det finns inget behov av att tolka slavarnas kärlek som lydnad eller Allâhs kärlek som ärebetygelse. Allâhs kärlek tolkas bara av folk som dementerar Hans egenskaper. Enligt dem innebär kärlek hjärtats tendens och värme gentemot den älskade, vilket är omöjligt i förhållande […]

Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att […]

14. Det vill skolastikerna säga

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I själva verket vill de säga att vetskap om Allâh (´azza wa djall), Hans namn och Hans egenskaper ska inte eftersträvas från Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Istället tycker de att var och en får begrunda på egen hand; de egenskaper man tycker tillkommer Allâh bekräftar man, oavsett om de nämns […]

39. De bästa följeslagarna

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Det här samfundets bästa människor efter dess profet är Abû Bakr as-Siddîq, därefter ´Umar bin al-Khattâb och därefter ´Uthmân bin ´Affân. Vi prioriterar dessa tre liksom Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade dem enstämmigt. Efter dessa tre kommer de fem ur samrådet: ´Alî bin Abî Tâlib, […]

Salafs enade dogm om Allâhs egenskaper

Ibn ´Aqîl sade: ”Förr i världen brukade vi vara högt uppsatta bland inriktningarna. Idag är vi sjuttio stycken, utkörda och belägrade.” Han indikerar att våra förfäder trodde en sak och vi en annan och att vi har innoverat varför vi förtjänar detta straff. Det är lögn, påhitt och skamlöst och gudlöst sagt. Låt honom berätta […]

80. Bekämpar Saudiarabien islam och kallare?

Fråga 80: Vad råder ni dem som anser att detta land bekämpar religionen och åtstramar kallarna? Svar: Saudiarabien har alltsedan landets begynnelse bistått religionen och muslimerna. Så är landet grundat. Än idag bistår landet hela världens muslimer. Biståndet kan röra sig om alltifrån finansiell sponsring, bygge av centrer och moskéer och sändning av kallare till […]

11. Salaf sade aldrig det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Därtill existerar hundratals, om inte tusentals, aktuella uttalanden från Salaf. Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. […]

10. Bara vilsna kättare dementerar Allâhs höghet

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hadîthen om besvärjelsen säger: ”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt […]