Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

108. Inget behov av massa citat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr sade: ”Vi har rapporterats om att Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, al-Awzâ´î och Ma´mar bin Râshid sade om egenskapsrelaterade hadîther: ”Framför dem ordagrant.” Abû ´Umar sade också: ”Det som pålitliga återberättare framför från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller följeslagarna (radhiya […]

107. Skillnad på resning och makt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: En annan ur deras senare led var Imâm Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Abî Sâlih al-Djîlî som sade i sin bok ”al-Ghunyah”: ”Han är uppe, rest över Sin tron. Han har all makt och Hans kunskap omger allting: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ”De goda orden stiger upp […]

Vår metod och dogm

Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De betror och bekräftar dem utan föreställning, […]

Inget autentiskt om Allâhs sittning på tronen

865 – Ibn Mas´ûd berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Han ska sätta mig på tronen.” Det är bara denna falska hadîth som säger att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska sättas på tronen. Vad beträffar Hans (ta´âlâ) sittning på tronen, så finns det ingen autentisk hadîth i sakfrågan. Inte […]

Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker: 1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

11. Salaf sade aldrig det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Därtill existerar hundratals, om inte tusentals, aktuella uttalanden från Salaf. Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. […]

al-Bâqilânî: Fel att tolka Allahs resning som maktövertag

al-Bâqilânî sade i ”at-Tamhîd”: ”Om någon undrar i fall vi säger att Allâh är överallt, ber vi Allâh skydda oss mot det. Faktum är att Han är upprest över tronen, vilket Han själv sade i Sin skrift. Han (´azza wa djall) sade: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 إِلَيْهِ يَصْعَدُ […]

Det sade Ibn Rushd i ”al-Bayân wat-Tahsîl”

Suhnûn sade: ”En av av Mâliks kollegor underrättade mig att han satt hos Mâlik när en man kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han teg. Ånyo sade han: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han fortsatte tiga. Han frågade en tredje gång varpå Mâlik lyfte på huvudet i svarande syfte. […]

Ibn Rushd: Fel att tolka Allahs resning som maktövertag

Vad beträffar Hans resning över tronen, så är de oense kring den. Vissa säger att den är en egenskap i den bemärkelsen att Han gjorde en handling ovanför tronen med vilken Han kallade Sig själv för att ha rest Sig över tronen. Andra sade att egenskapen är en essensegenskap i form av höghet och att […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

1. Ahl-us-Sunnah tror på Allahs händer och resning över tronen

Ibn Qudâmah sade: ash-Sharîf Abûl-´Abbâs Mas´ûd bin ´Abdil-Wâhid bin Matar al-Hâshimî underrättade och sade: Hâfidh Abûl-´Alâ Sâ´id bin Yasâr al-Harawî underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad al-Djurdjânî underrättade oss: Abûl-Qâsim Hamzah bin Yûsuf as-Sahmî underrättade oss: Abû Bakr Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ´îlî underrättade oss och sade: 1 – Vet – må Allâh benåda oss och […]

Så säger Djahmiyyah

Det rapporteras att Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade: ”Beskaffenheten är obegriplig. Resningen är inte okänd. Det är obligatoriskt att tro på den och otro att förneka den.”1 Det förhindrar en förklaring och tolkning i form av erövring (الإستيلاء). Ett annat bevis är att skolastiker som al-Bâqilânî och Ibn Fûrak bekräftade vissa egenskaper utan att […]

En princip för alla egenskaper

Fråga: Är det innovation att fråga om den gudomliga nedstigningen? Det vill säga att det är obligatoriskt att betro den och innovation att fråga om den, vilket vi säger om resningen? Svar: Ja. Alla Allâhs egenskaper skall bemötas med denna princip som nämndes av Imâm Mâlik (rahimahullâh). En man kom till Mâlik bin Anas och […]

Förhållandet till senare Qur’ân-tolkningar

Fråga: Om en senare person tolkar en Qur’ân-vers på ett slående och övertygande sätt. Skall vi avvisa den tolkningen sett till att den inte är överensstämmande med Salafs tolkning? Svar: Om senare generationer tolkar en Qur’ân-vers på ett sätt som inte behandlades av de tidigare generationerna samtidigt som den inte avviker från deras tolkning, anammas […]

Judarnas ن och Mu´attilahs ل

Fråga: Vad betyder Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord i ”an-Nûniyyah”: Judarnas ن och Djahmiyyahs ل är tillagda i tronens Herres tal? Svar: Judarna blev befallda att säga: حِطَّةٌ ”Befria oss från bördan av vår synd!”1 Istället lade de tillن och sade: حنطة ”Vete.” De lade dit ن som inte hade uppenbarats av Allâh i Tora. Ashâ´irah och […]

36. Det går inte att beskriva Allâhs beskaffenhet

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Beskrivarna klarar inte av att beskriva Hans egenskapers beskaffenhet. FÖRKLARING Det vill säga, att ingen känner Allâhs egenskapers beskaffenhet. Deras innebörd är dock känd. Alltså skall Hans tal, hörsel, syn och alla andra egenskaper inte föreställas. Vi betror dem och bekräftar dem utan att […]