Därför stenas pelarna

Fråga: Vad är syftet med att stena pelarna? Svar: Erinran om Allâh. Det är syftet. Syftet med att gå runt Ka´bah, gå mellan Safâ och Marwah och stena pelare är att människan ska påminna sig om Allâh (´azza wa djall): وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ”Och erinra er Allâh under de fastställda dagarna.”1 Versen handlar […]

Vikariat för stening

Fråga: Hur stenar man å någon annans vägnar? Kastar man först en sten för sig och sedan en för den frånvarande och så vidare? Svar: Först kastar han sju stenar för sig själv. Därefter kastar han sju stenar för personen som han vikarierar för. Det är också harmlöst att stå på samma plats under båda […]

Bön mellan pelare

Fråga: Vad är domen för att be mellan pelare? Svar: Det är föraktfullt förutom vid behov eller nöd, som till exempel vid trängsel. I så fall är det ingen fara.

Anställda ber inte

Fråga: En arbetsgivare har anställda som inte ber. Vad råder ni de anställda? Vad åligger arbetsgivaren? Svar: En muslim skall tvivelsutan efterleva alla islams pelare; bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Han är ålagd att utföra allt det utefter Allâhs förpliktelse. Den som inte ber lämnar religionen. Den som är muslim i grund och botten och […]

Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

Icke-bedjarens fasta är ogiltig

Fråga: Vad är domen för att fasta Ramadhân om man oskäligt låter bli att be de obligatoriska bönerna till fullo? Svar: Den som slarvar med bönen har ingen giltig fasta eller någon annan handling. Avsaknad bön är otro och den otrognes handlingar är ogiltiga. Bönen är islams andra pelare, fastan är den fjärde. Bönen är […]

Glömmer al-Fâtihah i andra Rak´ah

Fråga: Jag glömde läsa al-Fâtihah i andra Rak´ah. Vad åligger mig? Svar: Be en till Rak´ah, ty den Rak´ah är ogiltig; du utelämnade en av dess pelare. Be en till Rak´ah efter Taslîm. Och om du kommer på det efter ett tag tar du igen hela bönen. Bönen är som sagt ogiltig.

6. Successiv nedstigning av tro och plikter

När det kommer till bevisen i Sunnah och mångfaldiga rapporteringar, nämner vissa hadîther fyra handlingar, somliga fem, andra nio och åter andra fler än så. Beträffande fyra handlingar utöver trons fundament berättade ´Abbâd bin ´Abbâd al-Mahlabî för oss: Abû Djamrah berättade för oss, från Ibn ´Abbâs, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: […]

Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1 Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är […]

Sûfî går i luften och rider krokodil

Min mäster Shaykh Abûl-´Abbâs al-Ghamrî al-Wâsitî… Hans son och min mäster Abûl-Hasan sade: ”En dag när jag och min fader transporterade marmorspelare på två kameler kom vi fram till en trång bro där bara en kamel kunde passera. Shaykhen ledde den andra kamelen samtidigt som han själv gick i luften med pelarna. Ett annat underverk […]

Be stående hemma eller sittande i moskén?

De lärde har delade åsikter om personen som kan antingen be samlingsbönen sittande eller också hemma stående. Vissa säger att han ska be hemma stående, ty den stående positionen är en av bönens pelare till skillnad från samlingsbönen som är obligatorisk. Om en pelare kolliderar med en plikt går pelaren före. En bön utan pelare […]

Förmögen ber sittande till Rukû´

Fråga: Vissa förmögna människor väljer att sitta kvar i andra Rak´ah i Fadjr till dess att imamen ska gå ned i Rukû´. Förstå då ställer de sig upp för att gå ned i Rukû´ med honom. Är deras bön giltig? Svar: Nej. Han har utelämnat den stående positionen som utgör en pelare. Han måste åtminstone […]

Tron gagnar inte utan bön

Fråga: Vissa menar att den som saknar handlingar till fullo lämnar tron men att det inte fordrar att han inte gagnas av den grundläggande tron och trosbekännelserna. Enligt dem gagnas han av dem lik vallfärdaren som mister vistelsen i ´Arafah som utgör en av vallfärdens pelare; han gagnas ju av de andra pelarna. Vad säger […]

Hylla och freda Muhammad

Fråga: Vad är domen för att hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i allmänhet och i Tashahhud och fredagspredikan i synnerhet? Svar: Många lärde anser att handlingen utgör en pelare i bönens sista Tashahhud. Utan den är bönen ogiltig. Utom bönen är det obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans […]

Korrigering av felläsning i Tashahhud

Fråga: Om en person förfelar eller glömmer något i sista Tashahhud. Skall han läsa om hela Tashahhud eller därifrån han förfelade? Samma fråga ställs om alla andra pelare. Svar: Han skall läsa därifrån han förfelade. Han skall läsa där han gjorde fel och resten därefter. Han måste läsa det i ordningsföljd. Utmed detta kan vi […]

Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1 Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna. Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår […]

Salaf om uteblivna pelare

Muslimerna är enade om att den som inte uttalar trosbekännelsen är otrogen. Vad beträffar personen som utelämnar de resterande fyra pelarna, så är de oense om han är otrogen. När vi säger att Ahl-us-Sunnah är enade om att en person inte hädar för en synd, menar vi synder som otukt och alkoholmissbruk. Däremot finns det […]

Glömmer pelare bakom imamen

Fråga: Den ledde glömde en pelare bakom imamen. Vad åligger honom? Svar: Efter imamens Taslîm skall han resa sig upp och be en till Rak´ah.

Vad skall vi svara?

Fråga: Det händer att kvinnor frågar oss kallare om personen som inte ber. Skall vi svara dem det vi vet enligt bevisen? Svar: Ja. Berätta för dem det Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har lärt er. Det vill säga att den som inte ber saknar religion. Bönen är islams pelare. Kan ett hus stå utan pelare? […]

Tillägget som fordrar Sudjûd på grund av glömska

Fråga: Räcker det att imamen som ber en bön på fyra Raka´ât har rest sig upp eller håller på att resa sig upp för att han skall vara ålagd att göra Sudjûd på grund av glömska? Ibn ´Uthaymîn: Du menar tillägg? Frågeställare: Ja. Ibn ´Uthaymîn: Tillägget har inte verkställts förrän du har kommit till nästa […]