39. Qur’ânen är Allâhs mirakulösa tal

Publicerad: 19.10.06 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 47 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 35 – Den som hör den och påstår att den är människors ord hädar. FÖRKLARING Ty Allâh sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ”Om någon bland […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron. Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett […]

Varken uppkommen eller evig

En grupp, däribland Dâwûd adh-Dhâhirî och hans meningsfränder, sade att Qur’ânen är uppkommen (محدث)1 varvid Imâm Ahmad beskyllde dem för innovation och fördömde dem. Han vidhöll att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal och från Allâhs kunskap. Den som sade att den är skapad beskyllde han för otro, den som sade att den är uppkommen beskyllde […]

Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?” Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga: ”Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. […]

Skapad nåd och oskapad nåd

De lärde har delat upp Allâhs (´azza wa djall) nåd i två typer: 1 – Skapad nåd. Exempel på den skapade nåden nämns i hadîthen där Allâh säger till paradiset: ”Du är Min nåd som Jag benådar med den Jag vill av Mina slavar.”1 Han sade att paradiset är Hans nåd eftersom platsen är benådad […]

4. Ahl-us-Sunnah betror att Allah vägleder och vilseleder

11 – De säger att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den är inte skapad hur läsaren än läser den och uttalar den och den är bevarad i bokform. Den som säger att uttalet av Qur’ânen är skapat och avser Qur’ânen, har sagt att Qur’ânen är skapad. 12 – De säger att det inte finns någon […]

Detta är deras bevis

Ishâq bin Ibrâhîm sade: ”När al-Ma’mûn hade anlänt till Damaskus fick han höra talas om Abû Mushir och hans kunskap och förståelse varpå han skickade bud efter honom. Därefter sade han till honom: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Abû Mushir sade: ”Det Allâh (ta´âlâ) sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ […]