66. Så slutar deras ideologi

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De […]

En Herre som gör vad Han vill

Shaykh och Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hârûn al-Khallâl sade i sin bok ”as-Sunnah”: Abû Bakr al-Athram berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hârith al-´Abbâdî berättade för oss: al-Layth bin Yahyâ berättade för oss: Jag hörde Ibrâhîm bin al-Ash´ath säga: Abû Bakr, al-Fudhayls kollega, sade: Jag hörde al-Fudhayl bin ´Iyâdh säga: ”Det tillkommer inte […]

De tidigare Sûfiyyahs dogm

Sûfiyyahs mäster på 300-talet Imâm Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî sade: ”Jag vill ge mina kollegor ett råd utifrån Sunnah, visdomen och dogmen som Ahl-ul-Hadîth wal-Athar och vetande Sûfiyyah alltid har haft… Till det hör att Allâh har rest Sig över Sin tron utan föreställning, liknelse och tolkning. Resningen är känd och dess beskaffenhet är okänd. […]

Ahmad tolkade inte Allâhs nedstigning

Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Nattligen stiger Allâh ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått och säger tills gryningen ljusnar: ”Jag är Konungen! Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som frågar Mig så […]

Ahmads dogm om Allahs nedstigning är Salafs dogm

Ahmad bin Muhammad underrättade oss: ´Umar bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin Khalaf berättade för oss: Ahmad bin ´Alî al-Abbâr sade: ”´Abdullâh bin Tâhir sade till Ishâq bin Râhûyah: ”Vad är det för hadîther som ni återberättar? Att Allâh (ta´âlâ) stiger ned till den nedersta himlen, att Han stiger upp och ned?” Ishâq sade till […]

Tre alternativ om Ahmads uttalande

Beträffande rapporteringen från Imâm Ahmad (rahimahullâh), har hans anhängare delats upp i tre åsikter kring den. Vissa menar att den är felaktigt tillskriven honom. Hanbal var ensam om att återberätta den och inte sällan är han ensam om att rapportera saker som går emot Ahmads kända åsikter. Då han gör det låter al-Khallâl och hans […]

al-Djuwaynî: Salaf var bokstavstrogna och tolkade ej

Du ska veta att Imâm-ul-Haramayn, Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî, var sin tids störste förespråkare av tolkning, en teori han stödde i sin bok ”al-Irshâd”. Den teorin tog han emellertid tillbaka i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah” och sade: ”De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Skolastiker tolkar, inte Salaf

2551 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det finns inte en dag då Allâh frigör så många slavar från Elden som Han gör på ´Arafah-dagen. Helt visst närmar Han sig för att därefter skryta över dem inför änglarna och säga: ”Vad vill dessa?” Rapporterad av Muslim, an-Nasâ’î, Ibn Mâdjah, ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî. […]

Vad hände med Ahl-ul-Bid´as rättvisa?

Ahmad bin Hanbal sade: ”En man från Ahl-ul-Hadîth underrättade mig att Yahyâ bin Sâlih sade: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade tio hadîther.” Det vill säga de om beskådningen av Allâh. Det verkar som att han tenderade till Djahms åsikt.” Och Mu´tazilah säger: ”Om Ahl-ul-Hadîth ändå inte återberättade hadîtherna om namnen och egenskaperna, beskådningen och nedstigningen, […]

Bara de säger så om Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Vad säger ni om åsikten som menar att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât av dogmen medan Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Ulûhiyyah? Svar: Det är ett påstående och påståenden accepteras endast om de är bevisade. Så säger bara en person som antingen inte har läst de två Shaykhernas böcker […]

Ungefärlig återberättelse av egenskapsrelaterade hadîther

Fråga: Vad är domen för att återberätta egenskapsrelaterade hadîther ungefärligt? Svar: Jag befarar att den som gör det tillhör förnekarna varför han återberättar den enligt sin dogm. Låt säga att han återberättar hadîthen om Allâhs nedstigning till den nedersta himlen: ”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger […]

En princip för alla egenskaper

Fråga: Är det innovation att fråga om den gudomliga nedstigningen? Det vill säga att det är obligatoriskt att betro den och innovation att fråga om den, vilket vi säger om resningen? Svar: Ja. Alla Allâhs egenskaper skall bemötas med denna princip som nämndes av Imâm Mâlik (rahimahullâh). En man kom till Mâlik bin Anas och […]