Allâh ses inte i jordelivet

4063 – Abû Dharr berättade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Var Âdam profet?” Han svarade: ”Ja, profet och sändebud. Allâh talade till honom så att han kunde se Honom och sade: ”Bo, du och din maka, i paradiset.” Svag och motsägelsefull… Den första vägen hämtade jag ur Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning som förteg den varvid några studenter […]

Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

Räcker med Ibn Bâz och Ibn Humayd som elever

Fråga: Vi har hört talas mycket om lärde som Imâm Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh). Kan ni nämna något om honom då ni var hans elev? Svar: Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) var en ädel imam. Det räcker att Imâm och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Imâm och Shaykh ´Abdullâh bin Humayd var hans elever för […]

35. Den siste profeten

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 31 – Allt profetskap som utropas efter honom är endast villfarelse och drift. FÖRKLARING Alla som utropar sig till profeter eller sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vilsna och lustfyllda. Villfarelse är motsatsen till förnuft och lust är motsatsen till sanning och vägledning. Allâh (´azza wa djall) […]

21. Muhammads kall

Den femte var profeternas mästare och sigill Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han fick erhålla det största och mest fulländade och kompletta budskapet. Allâh sände honom som en nåd till skapelserna för att ge glada budskap, varna och kalla till Allâh. Han vägledde till allt gott och varnade för allt ont. Vilka […]

34. Den absolut bästa skapelsen

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 30 – Muhammad är Hans utvalde slav, utkorade profet och behagliga sändebud. Han är den siste profeten, de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och världarnas Herres älskade. FÖRKLARING Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som beträder Salafs väg vittnar om profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och att Allâh har valt ut honom, […]

Den ende profeten från Ismâ´îls ätt

Allâh (´azza wa djall) sade: كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ”Likaså sände Vi till er ett sändebud ur er egna led, för att framföra Våra budskap till er och rena er och undervisa er i Skriften och visdomen och lära er vad ni […]

171. al-Qummîs femte förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”´Alî bin Ibrâhîm sade angående Hans ord: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ”Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all annan gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1 ”Den […]

Det islamiska landet enligt Abû Hanîfah

Våra kollegor är inte oense om att ett otroget land blir islamiskt då islamiska lagar råder däri. Å andra sidan är de oense om hur ett islamiskt land blir otroget. Abû Hanîfah sade: ”Det blir endast otroget om tre villkor har uppfyllts: 1 – Att de otrogna lagarna råder i landet. 2 – Att det […]

Salafs enighet mot skolastik och skolastiker

Ashhab berättade att han hörde Mâlik säga: ”Akta er för innovatörer!” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Vad är innovation?” Han svarade: ”Innovatörer är de som talar om Allâhs namn, egenskaper, kunskap och förmåga och förtiger inte det följeslagarna och efterföljarna förteg.” Rapporterad av Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî as-Sûfî i ”Dhamm-ul-Kalâm”. I samma bok återberättade han hur skolastik […]

De kunnigaste människorna

Abû Muhammad bin Hazm skrev i en av sina böcker: ”De kunnigaste människorna är de som besitter störst mängd av Sunnah, preciserar den bäst och är kunnigast om dess innebörd och äkthet samt människornas samstämmighet.” Sedan sade han: ”Efter följeslagarna vet jag inte att någon har den egenskapen frånsett Muhammad bin Nasr al-Marwazî. Om någon […]

Satans skapelse enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Sûfiyyahs förälskelse i Satan kan inte döljas då dess imamer hyllar den utstötte och förbannade varmt. Alla vet vi utifrån Qur’ânen att Satan är skapad av eld. Och alla vet vi att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av en droppe säd, att han kommer från Âdams avkomma och att Âdam är skapad […]

Djibrîls fader enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

Enligt al-Djîlî (d. 826) är Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fader till Djibrîl och grunden till världen. Han sade: ”Det första intellektet tillskrivs Muhammad. Allâh skapade Djibrîl (´alayhis-salâm) från honom i evigheten. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltså fader till Djibrîl och grunden till hela världen.”1 1al-Insân al-Kâmil (2/20).

Den fullkomliga människan enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

´Abdul-Karîm bin Ibrâhîm al-Djîlî (d. 826) levde på 700-talet. Han tillhör de stora Sûfiyyah som anammade Ibn ´Arabîs metod och bevarade hans arv. Hans viktigaste bok är ”al-Insân al-Kâmil”. Den går ut på att fastställa att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den fullkomliga människan och att den fullkomliga människan är ingen annan än […]

al-Qanûdjîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

335 – Imâm och Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) Nadjd, dess ledare och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb kommer att nämnas längre fram i boken… 366 – General Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd ash-Shawkânî sade i ”al-Badr at-Tâli´”: ”Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar […]

ash-Shawkânîs hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâb

181 – Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz bin Muhammad bin Su´ûd Han föddes cirka 1160 i Dar´iyyah i Nadjd. Han var general i sin faders armé. Hans farfar Muhammad var hövding i sin stam. Det var till honom som Shaykh och ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, kallaren till Tawhîd och fördömaren av folk som tror på döda människor, […]

27. ´Abdullâh bin Salâms ord om Allahs händer

28 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade: ”Allâh skapade Âdam under fredagens sista stund. Därefter lät Han honom vara i fyrtio. Under tiden tittade Han på honom och sade: ”Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!” Därefter andades Han i honom något av Sin ande. Efter att en del av honom försetts […]

51. Allah talar och vi talar

Skapelsen talar och Allâh (´azza wa djall) talar. Skapelsen hör och Allâh (djalla wa ´alâ) hör. Skapelsen ser och Allâh (djalla wa ´alâ) ser. Men Allâhs egenskaper är typiska för Honom och skapelsernas egenskaper är typiska för dem. De liknar inte varandra. Skapelsernas egenskaper är skapade till skillnad från Hans egenskaper som är oskapade och […]

10. Muhammad är den siste profeten

[18] Det skall tros på att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår profet, den siste profeten, sändebudens mästare, de gudfruktigas ledare och budbärare till skapelsernas Herre. Han har sänt honom till oss och till resten av skapelserna. Han är mänsklighetens störste och den förste som kommer att återuppstå ur graven. Âdam och resten […]