Salaf förfelade? Då är du inte Salafî!

Antingen anser du att du har rätt och följeslagarna fel eller också, vilket är korrekt, att de har rätt och du fel. Det är antingen eller. Om du vidhåller din ställning, vilket jag hoppas att du inte gör, så är du minst sagt förvirrad. Du säger att du är Salafî, men du är inte Salafî. […]

Kallare förtalar utländsk makthavare

Fråga: Khawâridj heter så för att de revolterar mot den muslimske makthavaren. Får en muslimsk kallare i ett muslimskt land förtala ett annat lands muslimske makthavare? Svar: Ja, det hör till Khawâridjs metodik. Revolter varierar. Vissa revolter är väpnade medan andra är verbala. Det är inte tillåtet att ta tillfället i akt och förtala och […]

14. Det vill skolastikerna säga

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: I själva verket vill de säga att vetskap om Allâh (´azza wa djall), Hans namn och Hans egenskaper ska inte eftersträvas från Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Istället tycker de att var och en får begrunda på egen hand; de egenskaper man tycker tillkommer Allâh bekräftar man, oavsett om de nämns […]

al-Ghazâlî: Salaf tolkade inte

Också Abû Hâmid al-Ghazâlî tillhörde sin epoks större förespråkare av tolkning. Med tiden tog även han tillbaka den normen och klargjorde att sanningen var tvivelsutan i Salafs metodik. Han sade i sin bok ”Ildjâm-ul-´Awâm ´an ´Ilm-il-Kalâm”: ”Du ska veta att den konkreta sanningen varom det saknas tvivel är i Salafs metodik. Det vill säga följeslagarnas […]

För att gagna Ahl-ul-Bid´a

Fråga: När vissa bröder avråds från att umgås med Ahl-ul-Bid´a är deras motargument att de vill bara sammanlänka dem. Vad säger ni om det? Svar: Om de verkligen hade velat sammanlänka dem skulle de inte gått med dem. Om de verkligen hade velat sammanlänka, vetat Salafs metodik och haft kunskap om hur de äventyrar sig […]

Den förståndige följer Salaf och avvisar Ahl-ul-Bid´a

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1 Hadîthen hör till kunskapens största dygder och poängterar att nyttig kunskap kännetecknar slavens lycka och Allâhs välvilja. Förståelse inom religionen omfattar såväl förståelse om trons fundament, islams föreskrifter och domar samt […]

Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk […]

Innebörden av en Salafî

Salafî innebär att man anammar Salafs dogm, etikett, praxis och metodik inom allting. Salaf är de första i samfundet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om: ”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att […]

Ashâ´irah har inte Salafs metodik

Jag har låtit bli att nämna Ashâ´irahs skolastikers åsikt om vad som är fint och ofint att göra eftersom denna min bok handlar om att stödja Hadîth och Ahl-ul-Hadîth som håller fast vid Salafs metodik i att utelämna komplicerad skolastik och precisa debatter. Ahl-ul-Hadîth beskylls oskyldigt för att anse det vara möjligt att en person […]

Kallet till al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Vissa al-Ikhwân al-Muslimûn har vetskap om den politiska organisationen till skillnad från andra. Hur kallar vi dem som saknar den vetskapen? Svar: Kalla på dem med kunskap. Han som har vetskap om den politiska organisationen skall få det klargjort att organisationen är ett sektväsen och falsk. Den lurade skall du kalla till Salafs sanna […]

Krav för ett kollektivt kall

Fråga: Vad är domen för kollektivt kall till Allâh? Svar: Om kollektivet inte är sektväsen som det älskas och hatas för, så är det berömvärt. Om samlingen är för att främja den sanna dogmen och den sanna metodiken varefter vi lägger ned pengar och tid för att sprida kallet, så är detta kollektiva arbete ett […]

Han är inte Sunnî

De Ahl-ul-Hadîth som föll i vissa fel gjorde så på grund av era kunskaper som ni skryter över och särskiljer er med. De Ahl-ul-Hadîth som vidhåller Salafs metodik förskonas från all nykommen fördjupning i teorier och tillgjordhet som är till för att hitta på nya dogmer. Den som hittar på en dogm som inte var […]

7. Profeternas oföränderliga kall

Allâh (ta´âlâ) berättade hur vissa stora profeter konfronterade sina samfund och ändå vidhöll den allmänna riktlinjen som Allâh hade föreskrivit för dem. De bibehöll metodiken som hade godkänts av Allâh för dem allesammans. Ingen avvek från den. Allâh (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ […]

27. al-Albânî var inte Hizbî

Att han anklagar al-Albânî för att vara Hizbî, överensstämmande med Hizbiyyûn eller att han godkänner sektväsen är ytterligare en lögn mot honom. Han sade själv: ”Hasan al-Bannâ var varken Salafî sett till dogmen eller till metodiken.”1 Han kritiserade honom på flera punkter efter att ha sagt följande: ”Hasan al-Bannâ skall ha eloge för att ha […]

Så inser du den korrekta metodiken

Fråga: Jag är en ungdom som nyligen har blivit religiös. Jag skulle gärna vilja att ni klargör den korrekta metodiken för mig. Svar: Håll fast vid Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Sök kunskap så kommer du att känna den korrekta metodiken.

1. Bara en metod räddar samfundet

Jag har valt att behandla detta ämne på grund av flera anledningar däribland: 1 – Det islamiska samfundet har delats upp i såväl dogmatiska frågor som andra. Den splittringen, samt avsaknad referens till Qur’ânen och Sunnah, har medfört katastrofala följder. Uppdelningen är ofattbart stor, oenigheten råder på alla plan och osämjan är påtaglig. Därtill har […]

11. Ibrâhîms kall

2 – Ibrâhîm, Allâhs förtrogne, var profeternas fader och de renläriga monoteisternas ledare. Allâh befallde sändebudens ledare och den siste profeten och hans samfund att följa honom och hans kall, praxis och metodik. Han (ta´âlâ) sade: وَإِذ قالَ إِبراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً إِنّي أَراكَ وَقَومَكَ في ضَلالٍ مُبينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذلِكَ نُري إِبراهيمَ مَلَكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ […]

10. Nûhs kall

Att tala om profeternas kall till Tawhîd och alla svårigheter som de stötte på tar för mycket plats här och nu. Därför skall jag fatta mig kort och nämna enkom fem profeters (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) kall. Deras kall kommer att leda oss till en klarhet vars natt är lika tydlig som dess dag […]

9. Vägen många kallare lämnar

Utifrån det sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Profeterna är människorna med de svåraste prövningarna, därefter de som kommer efter dem, därefter de som kommer efter dem. En person prövas i enlighet med sin religions styrka.”1 De som kommer efter dem är de rättfärdiga som kallar till Allâh på deras sätt, uppmanar till […]

Där hittar du Ahl-us-Sunnahs dogm

Fråga: När utesluts en person ur Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs ramar och blir till innovatör? Svar: Då han inte anammar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm utesluts han ur deras väg och metodik. Han måste alltså ha Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är allom bekant. Ta till exempel avhandlingarna ”at-Tadmuriyyah”, ”al-Hamawiyyah” och ”at-Tahâwiyyah”. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm.